งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
การบริหารอย่างประกันคุณภาพ การศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

2 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 “...คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตน ให้ถูกต้องเที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

4 สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) นำสู่ ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

5 ตัวบ่งชี้การบริหารฐานโรงเรียน (SBM) เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีอิสระคล่องตัวในการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป SBM มีระบบบริหารและจัดการศึกษา ที่พร้อมรับการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีระบบบริหารและการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

6 การบริหารจัดการให้สมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial) Goals Strategies Drivers Measures การบริหารจัดการ (Internal Business Process) ความพึงพอใจ (Customer) Goals Strategies Drivers Measures วิสัยทัศน์ มาตรฐาน และกลยุทธ์ (Vision and Strategy) Goals Strategies Drivers Measures การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning And Growth) Goals Strategies Drivers Measures

7 ระบบประกันคุณภาพ ระบบการพัฒนา คุณภาพ ระบบการติดตาม คุณภาพ
ระบบประเมินคุณภาพ การประเมินภายใน การประเมินภายนอก ระบบการติดตาม คุณภาพ

8 การประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน การกำหนดมาตรฐานและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (PDCA) การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง การตรวจเยี่ยมสถาน ศึกษา รายงานผล การประเมิน การ ติดตาม ผล ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลป้อนกลับ

9 แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน การนำแผนสู่ปฏิบัติและกำกับติดตาม
วิสัยทัศน์ มาตรฐาน และพันธกิจ การประเมินภายนอก การวางแผนและจัดระบบ แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน การพัฒนาสถานศึกษา และความรับผิดรับชอบ ของสถานศึกษา การประเมิน ตนเอง การนำแผนสู่ปฏิบัติและกำกับติดตาม รายงานประจำปี ที่เป็น รายงานประเมินตนอง

10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารฐานโรงเรียน/ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความมีอิสระ คล่องตัว การบริหารจัดการ โดยแผนและ มุ่งผลลัพธ์ การบริหารฐานโรงเรียน/ ระบบโรงเรียน การมีภูมิคุ้มกันที่ดี การมีส่วนร่วม การบริหาร จัดการ ความพึงพอใจ วิสัยทัศน์ และมาตรฐาน การบริหารจัดการ ให้สมดุล การบริหาร สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย ของ พ.ร.บ. และมาตรฐาน การศึกษา การบริหาร คุณภาพ และประกัน นวัตกรรม และการเรียนรู้ การเงินและ งบประมาณ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความรอบรู้ คุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google