งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ปี พ. ศ. 2551 - 2554 จังหวัดน่านมีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ปี พ. ศ. 2551 - 2554 จังหวัดน่านมีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ปี พ. ศ. 2551 - 2554 จังหวัดน่านมีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการบริหาร จัดการแหล่งน้ำ เป้าประสงค์หลัก (Goals) 1. เพื่อให้มีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค ในจังหวัดน่าน 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. คงความหลากหลายทางชีวภาพด้าน ทรัพยากรสัตว์น้ำ

2 ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าประสงค์ (Goals) 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลยุทธ์ (Strategies) 1. ประมงอำเภอเข้าพื้นที่บ่อยมากขึ้น 2. ประมงอำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่มีความ เหมาะสมด้วยตนเอง 3. ประมงอำเภอทำ Action Plan ในการ ปฏิบัติงานแต่ละเดือน 4. หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนการทำงาน ของประมงอำเภอ 5. ประมงอาสาเป็นพี่เลี้ยงและผู้ประสานงาน ให้กับกลุ่มเกษตรกร

3 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เป้าประสงค์ (Goals) 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ บริหารจัดการแหล่งน้ำ 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ 3. เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพด้าน ทรัพยากรสัตว์น้ำ กลยุทธ์ (Strategies) 1. ประมงอำเภอเข้าพื้นที่บ่อยมากขึ้น 2. ประมงอำเภอคัดเลือกแหล่งน้ำ และชุมชนที่มี ความเหมาะสมด้วยตนเอง 3. ประมงอำเภอทำ Action Plan ให้การเข้า เยี่ยมชุมชน 4. หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของ ประมงอำเภอ 5. ประมงอาสาเป็นพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานให้กับ ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ปี พ. ศ. 2551 - 2554 จังหวัดน่านมีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google