งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีภูมิคุ้มกันที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
การบริหารจัดการ ที่ประกันคุณภาพ สถานศึกษา ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีอิสระ คล่องตัว การบริหาร ฐานโรงเรียน/ ระบบโรงเรียน การบริหาร จัดการโดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี การมีส่วนร่วม การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ วิสัยทัศน์ การบริหาร สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย ของ พ.ร.บ. และมาตรฐาน การศึกษา การบริหาร คุณภาพ และประกัน การเงินและ งบประมาณ การบริหาร จัดการ ให้สมดุล นวัตกรรม และการเรียนรู้ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความรอบรู้ คุณธรรมจริยธรรม

2 วิสัยทัศน์ การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ นวัตกรรม และการเรียนรู้
การเงินและ งบประมาณ

3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ความพอประมาณ ความมีอิสระ คล่องตัว การบริหารจัดการ โดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ การมี ส่วนร่วม การมีภูมิคุ้มกันที่ดี การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การเงินและ งบประมาณ

4 ความมีเหตุมีผล วิสัยทัศน์ ความมีอิสระ คล่องตัว การมี ส่วนร่วม
การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การเงินและ งบประมาณ

5 ความรอบรู้ วิสัยทัศน์ การบริหาร คุณภาพ และประกัน นวัตกรรม
และการเรียนรู้ การเงินและ งบประมาณ ความรอบรู้ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ

6 วิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรม นวัตกรรม และการเรียนรู้ การเงินและ งบประมาณ
การบริหาร สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย ของ พ.ร.บ. และมาตรฐาน การศึกษา นวัตกรรม และการเรียนรู้ การเงินและ งบประมาณ คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google