งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอข้อมูล หน่วยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอข้อมูล หน่วยที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอข้อมูล หน่วยที่ 1

2 ความหมายของการนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไป สู่ผู้รับ สาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผล สำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

3 ความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล
ในปัจจุบัน นี้การนำเสนอเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรทางธุรกิจ ทางการเมืองทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก็ต้องอาศัย วิธีการนำเสนอเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอความเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอข้อ สรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การ แนะนำเพื่อการเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ทุกระดับจะต้องรู้จักวิธีการนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ และเพื่อผลสำเร็จของการพัฒนางานของตน หรือขององค์กรและหน่วยต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปการนำเสนอมีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท เพราะช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน ใช้ในการพัฒนางาน ตลอดจน เผยแพร่ความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชาและบุคคลผู้ที่สนใจ

4 PowerPoint กับการนำเสนอข้อมูล
PowerPoint เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการนำเสนอ ข้อมูลเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติ หลายอย่างผู้ใช้สามารถสร้างงานในการนำเสนอได้หลากหลาย รูปแบบ โดยสามารถนำข้อความ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิต่าง ๆ ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวและเสียง มาประกอบกันเป็นลักษณะ สื่อประสมเพื่อสร้างเป็นงานนำเสนอต่อผู้อื่นได้อย่างสวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

5 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2007
สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คลิกปุ่ม (Start) เลือก All programs เลือก Microsoft Office คลิกเลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานของโปรแกรม

6 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2007
4 3 2 1

7 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007
1 2 3 9 8 4 5 7 6

8 ส่วนประกอบโปรแกรม PowerPoint 2007
ลำดับ เครื่องมือ การทำงาน 1 แถบเครื่องมือด่วน รวบรวมคำสั่งพื้นฐานที่เรียกใช้งานบ่อย 2 Ribbon รวบรวมคำสั่ง เครื่องมือและวัตถุทั้งหมด 3 Tab ภาพนิ่ง, Tab เค้าร่าง แสดงรายละเอียดที่อยู่ในสไลด์ 4 แถบสถานะ แสดงลำดับของสไลด์และรูปแบบ 5 Note pane สำหรับใส่หมายเหตุเพิ่มเติมในแต่ละสไลด์ 6 แถบเครื่องมือมุมมอง แสดงสไลด์ในรูปแบบต่าง ๆ 7 แถบเครื่องมือ ย่อ - ขยาย สำหรับย่อ-ขยายมุมมองพื้นที่ของสไลด์ 8 พื้นที่ของสไลด์แต่ละแผ่น แสดงขอบเขตการทำงานในแต่ละสไลด์ 9 พื้นที่กรอกข้อความ สำหรับกรอกข้อความ เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

9 งานนำเสนอข้อมูล คืออะไร
การนำเสนอข้อมูล คคือ ไฟล์งานที่เราสร้างขึ้น สำหรับการนำเสนนอ โดยจะประกอบไปด้วยรายละเอียด ของเนื้อหาโดยสรุปและมีการจัดการวงเนื้อหาออกเป็น หลาย ๆ หน้า ซึ่งเรียกแต่ละหน้าว่า สไลด์

10 การสร้างงานนำเสนอ คลิกปุ่ม Microsoft Office เลือก New (สร้าง)
3 การสร้างงานนำเสนอ 2 1 คลิกปุ่ม Microsoft Office เลือก New (สร้าง) เลือก Blank Presentation (เอกสารเปล่า) เลือกปุ่ม create (สร้าง) 4

11 การสร้างงานจากสไลด์เปล่า หรืองานที่เปิดใช้ล่าสุด
คลิกปุ่ม Office คลิก สร้าง (New) ปรากฏหน้าต่างงานนำเสนอใหม่ (New Presentation) คลิกที่ งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) 5. คลิก สร้าง (create) 1 2 3 4 5

12 จะปรากฏหน้าสไลด์เปล่าให้เราตกแต่งใส่เนื้อหาได้ตามต้องการ
สุภัทรา สุวรรณหงษ์

13 การสร้างงานนำเสนอด้วยแม่แบบที่ติดตั้ง (Template)
คลิกปุ่ม Office คลิก สร้าง (New) ปรากฏหน้าต่างงานนำเสนอใหม่ (New Presentation) คลิก แม่แบบที่ติดตั้ง (Installed Templates) คลิกเลือก แม่แบบที่ต้องการ คลิกปุ่ม สร้าง (Create) 1 2 3 4 แสดงแม่แบบที่เลือก 5 6

14 การสร้างงานนำเสนอชุดรูปแบบที่ติดตั้ง
คลิกปุ่ม Office คลิก สร้าง (New) ปรากฏหน้าต่างงานนำเสนอใหม่ (New Presentation) คลิก ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง (Installed Theme) คลิกเลือก ชุดรูปแบบ ที่ต้องการ คลิกปุ่ม สร้าง (Create) 1 3 2 5 4 แสดงธีมที่เลือก 6

15 การสร้างงานนำเสนอชุดแม่แบบของฉัน
คลิกปุ่ม Office คลิก สร้าง (New) คลิกเลือกแม่แบบของฉัน.. เลือกไฟล์ต้นแบบ แสดงตัวอย่างไฟล์ต้นแบบ ที่เราเลือก คลิกปุ่ม สร้าง (Create) 1 3 2 แสดงตัวอย่าง 5 4 6

16 การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
1 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิกคำสั่ง บันทึก หรือ บันทึกเป็น ก็ได้ 3. จะปรากฏ ไดอะล็อกบ็อกซ์ของ บันทึก หรือ บันทึก เป็น ให้กำหนด รายละเอียด 2 3

17 4. ที่ช่อง Save in เลือกตำแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล
5. ที่ช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า Mulitmedia  คลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์นามสกุล .pptx 6. คลิกปุ่ม บันทึก 4 5 6

18 การเปิดไฟล์งานนำเสนอที่สร้างขึ้นมาแก้ไข
คลิกปุ่ม Microsoft Office (ปุ่มออฟฟิศ) 2. เลือก Open 3. เลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ และคลิกเลือกไฟล์ข้อมูล 4. คลิกปุ่ม Open 1 2 3 4

19 การปิดไฟล์งานนำเสนอ คลิกปุ่ม Microsoft Office (ปุ่มออฟฟิศ)
2. เลือก คำสั่ง ปิด 1 2

20 ออกจากโปรแกรม คลิกปุ่ม Microsoft Office (ปุ่มออฟฟิศ)
2. เลือก คำสั่ง จบการทำงาน PowerPoint 1 2


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอข้อมูล หน่วยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google