งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต (Computer for Graduate Students)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต (Computer for Graduate Students)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต (Computer for Graduate Students)
คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต (Computer for Graduate Students) Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

2 Computer for Graduate Students.
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต ผู้สอน นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ (Phorramatpanyaprat Tongprasong) WEBSITE โทร , คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

3 Computer for Graduate Students.
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้อีเมล์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการเรียนการสอน และการทำงาน Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

4 Computer for Graduate Students.
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบและอธิบาย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต โดยสามารถเลือกนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

5 Computer for Graduate Students.
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต จุดประสงค์ (ต่อ)   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น โปรแกรม Microsoft Office มาประยุกต์ใช้ใน การเรียน การสอนและการทำงาน Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

6 Computer for Graduate Students.
ครั้งที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 1.1 ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.3 ผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.4 วิวัฒนาการของการเรียนรู้ 1.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการศึกษา 1.6 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1.7 การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 1.8 แนะนำ Website ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 1.9 บริการต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาออนไลน์ (Chat), กระดานสนทนา(Discussion Board), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ) 1.10 การสมัคร Mail ฟรี 1.11 การส่ง Mail และการแนบไฟล์มากับจดหมาย (Attach File) Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

7 Computer for Graduate Students.
ครั้งที่ 2 บริการทางการศึกษา 2.1 การใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อลงทะเบียนตรวจสอบตารางเรียน ตรวจสอบและพิมพ์ผลการเรียน โดยใช้ตู้ E-ASM 2.2 การใช้ Internet Service ของมหาวิทยาลัย เช่น การติดตั้ง Internet, การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย VPN, การใช้ Suan Dusit Mail 2.3 การใช้เว็บ 2.4 การใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเข้าเว็บ เช่น Online Catalog, Online Database, e-Research, e-Learning, VDO On Demand Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

8 Computer for Graduate Students.
ครั้งที่ 3 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการศึกษา 1 3.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3.1.1 แนะนำการใช้ Microsoft Word เพื่อจัดพิมพ์เอกสาร 3.1.2 การจัดรูปแบบเอกสาร 3.1.3 การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม 3.1.4 การใช้แถบเครื่องมือวาดรูป 3.2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3.2.1 แนะนำการใช้ Microsoft PowerPoint 3.2.2 การสร้างงาน Presentation โดยใช้ AutoCentent wizard, Template หรือ Blank presentation 3.2.3 การใส่เทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอ Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

9 Computer for Graduate Students.
ครั้งที่ 4 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการศึกษา 2 4.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 4.1.1 แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 4.1.2 การบันทึกข้อมูลลงในกระดาษทำการ 4.1.3 การทำบัญชีอย่างง่าย 4.1.4 การคำนวณโดยการสร้างสูตรและการใช้สูตรอัตโนมัติ 4.1.5 การสร้างแผนภูมิแบบต่าง ๆ 4.1.6 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

10 Computer for Graduate Students.
การวัดและประเมินผล วัดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยสามารถเลือกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม วัดความสามารถในการใช้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง วัดความสามารถในการทักษะในงานด้านบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

11 Computer for Graduate Students.
การวัดและประเมินผล 4. วัดความสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น โปรแกรม Microsoft Office มาประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนและการทำงาน โดยสามารถสร้างงานที่เหมาะสมได้ Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

12 Computer for Graduate Students.
การวัดผล คะแนนเต็ม 100 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การเข้าชั้นเรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 5 รวม ร้อยละ 20 2. แบบฝึกหัดงาน 4 ครั้ง ครั้งละ 20 รวม ร้อยละ 80 รวมคะแนนร้อยละ Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

13 Computer for Graduate Students.
การประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ ดังนี้ ระดับการเรียน ค่าร้อยละ ความหมายค่า PD ผ่านยอดเยี่ยม P ผ่าน F ต่ำกว่า 75 ตก Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.

14 Computer for Graduate Students.
เอกสาร-สื่อที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการเรียน เอกสารคำสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการการศึกษา โปรแกรม MS-POWERPOINT CD-ROM WEBSITE กรณีศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา และสารสนเทศในองค์กร เอกสารประกอบการบรรยาย Website Reference Phorramatpanyaprat T. : Computer for Graduate Students.


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาบัณฑิต (Computer for Graduate Students)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google