งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Computer and Information Technology
ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) Tel

2 Lesson II Microsoft Excel
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spread Sheet Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยใน การคิดคำนวณ การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ใช้หลักการเสมือนมี โต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคำนวณเตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความ หรือสูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ตารางทำงานสามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่นๆ ได้กว้างขวาง

3 Microsoft Excel A1 เรียกว่า “เซลล์” A, B, C,… XFD เรียกว่า “คอลัมน์”
1, 2, 3,… เรียกว่า “แถว” A, B, C,… XFD เรียกว่า “คอลัมน์” A1 เรียกว่า “เซลล์”

4 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
Microsoft Excel พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

5 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
Microsoft Excel การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

6 Microsoft Excel การแทรกแถว

7 Microsoft Excel การแก้ไขข้อความที่เซลล์
ให้คลิกที่เซลล์และเลือกที่แถบสูตร

8 ให้พิมพ์ปรกติจากนั้นทำการเลือกและคลิกค้างมุมล่างขวา
Microsoft Excel การพิมพ์เลขลำดับ ให้พิมพ์ปรกติจากนั้นทำการเลือกและคลิกค้างมุมล่างขวา

9 จัดให้อยู่ตรงกลางของเซลล์
Microsoft Excel จัดให้อยู่ตรงกลางของเซลล์

10 การเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย
Microsoft Excel การเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย เลือกตัวเลขทั้งหมด คลิกขวา เลือกจัดรูปแบบเซลล์

11 Microsoft Excel เลือกกำหนดเอง เลือก t0 กดตกลง

12 ตัวเลขเมื่อทำการเปลี่ยนแล้ว
Microsoft Excel ตัวเลขเมื่อทำการเปลี่ยนแล้ว

13 เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวเลขไทย
Microsoft Excel เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวเลขไทย

14 Microsoft Excel เลือก t#,##0

15 Microsoft Excel การบวกตัวเลข เลือกทั้งหมด คลิก E

16 ได้ผลรวมโดยไม่ต้องบวกที่ละตัว
Microsoft Excel ได้ผลรวมโดยไม่ต้องบวกที่ละตัว

17 Microsoft Excel การลบข้อความระหว่างแถว คลิกเลือกแถวที่ต้องการ
คลิกขวาเลือกลบ

18 การทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา
Microsoft Excel การทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา

19 ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 เซลล์
Microsoft Excel การพิมพ์ข้อความ ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 เซลล์

20 เลือกกึ่งกลางของส่วนที่เลือกทั้งหมด
Microsoft Excel เลือกการจัดแนว เลือกกึ่งกลางของส่วนที่เลือกทั้งหมด

21 คลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์
Microsoft Excel การตีเส้นตาราง เลือกทั้งหมด คลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์

22 เลือกตีกรอบและเลือกภายใน
Microsoft Excel เลือกเส้นขอบ เลือกตีกรอบและเลือกภายใน

23 ตัวอย่างเมื่อทำการเลือก
Microsoft Excel ตัวอย่างเมื่อทำการเลือก

24 Microsoft Excel การพิมพ์ตัวเลขเงินบาทเป็นตัวอักษร
เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงตัวอักษร เลือก fx เพื่อแทรกฟังก์ชัน

25 Microsoft Excel เลือกประเภท ข้อความ

26 Microsoft Excel เลือก BAHTTEXT

27 Microsoft Excel คลิกที่สัญลักษณ์นี้

28 คลิกที่ตัวเลขที่ต้องการให้เป็นตัวพิมพ์
Microsoft Excel คลิกที่สัญลักษณ์นี้ คลิกที่ตัวเลขที่ต้องการให้เป็นตัวพิมพ์

29 ตัวเลขกลายเป็นตัวพิมพ์
Microsoft Excel ตัวอย่าง ตัวเลขกลายเป็นตัวพิมพ์

30 Microsoft Excel การพิมพ์เอกสาร

31 Microsoft Excel คลิกที่แสดงตัวอย่าง

32 ตัวอย่างของเอกสารหากจัดพิมพ์
Microsoft Excel ตัวอย่างของเอกสารหากจัดพิมพ์

33 Microsoft Excel เลือกที่แสดงระยะขอบ

34 จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษตามแนวนอน
Microsoft Excel จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษตามแนวนอน

35 การคัดลอกข้อความไปยังเซลล์ หรือ Sheet อื่น
Microsoft Excel การคัดลอกข้อความไปยังเซลล์ หรือ Sheet อื่น

36 วางข้อความที่คัดลอกมา
Microsoft Excel วางข้อความที่คัดลอกมา

37 การเรียงข้อความในเอกสารตามตัวอักษร
Microsoft Excel การเรียงข้อความในเอกสารตามตัวอักษร

38 ข้อความเมื่อทำการเรียงตามตัวอักษร
Microsoft Excel ข้อความเมื่อทำการเรียงตามตัวอักษร

39 ควรบันทึกแบบ Excel 97-2003 Workbook เพื่อนำไปเปิดกับ Excel รุ่นเก่า
Microsoft Excel การบันทึกไฟล์ ควรบันทึกแบบ Excel Workbook เพื่อนำไปเปิดกับ Excel รุ่นเก่า

40 การย้าย Sheet2 ไปไว้ลำดับแรก
Microsoft Excel การย้าย Sheet2 ไปไว้ลำดับแรก

41 การเชื่อมโยงข้อความระหว่าง เซลล์ หรือ Sheet
Microsoft Excel การเชื่อมโยงข้อความระหว่าง เซลล์ หรือ Sheet สามารถเชื่อมต่อระหว่าง

42 ถาม – ตอบปัญหา ข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google