งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดอ่างเก็บน้ำ  1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง  3.ขนาดใหญ่ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของอ่างเก็บน้ำ ◙ สันเขื่อนกว้าง เมตร ◙ ความยาวเขื่อน เมตร ◙ ความสูงเขื่อน เมตร ◙ ความจุเก็บกักน้ำ ลบ.ม. ◙ พื้นที่รับน้ำ……………..….ตารางกิโลเมตร ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ◙ ความยาวทั้งหมด เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง สร้างเสร็จปี พ.ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2.ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน

2 ระบบกระจายน้ำ 1. คลองส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  ระบบกระจายน้ำ 1. คลองส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ

3 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.1 อ่างเก็บน้ำ ลำดับที่  3.1.2 การใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในฤดูฝน  1.ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ การใช้งานในฤดูแล้ง  1.ใช้งานได้ดี การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  1. น้ำกิน น้ำใช้ จำนวน ครัวเรือน  2. ประมง จำนวน ครัวเรือน  3.ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน ครัวเรือน  4. เพาะปลูกในฤดูฝน จำนวน ไร่  5. เพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน ไร่  6. อุตสาหกรรม จำนวน แห่ง  7. อื่น ๆ (ระบุ) จำนวน กลุ่มผู้ใช้น้ำ  1. มี จำนวน กลุ่ม  2. ไม่มี ชื่อกลุ่ม ) )

4 องค์ประกอบของโครงสร้าง อาคารทดน้ำ อาคารประตูระบาย อาคารส่งน้ำ
3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  องค์ประกอบของโครงสร้าง อาคารทดน้ำ อาคารประตูระบาย อาคารส่งน้ำ ทำนบดินหูฝาย ป้องกันการกัดเซาะ

5 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่ 

6 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3.2.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดของฝาย  1.ฝายน้ำล้น  2.ฝายน้ำล้นมีบานประตูระบายน้ำ  3.ประตูระบายน้ำ  4.ฝายต้นน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของฝาย ◙ ความกว้างสันฝาย เมตร ◙ ความยาวฝาย เมตร ◙ ความสูงสันฝาย เมตร ◙ พื้นที่รับน้ำ………………………. ตารางกิโลเมตร ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ◙ ความยาวทั้งหมด เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง สร้างเสร็จปี พ.ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2.ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน

7 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.1 ฝายน้ำล้น ลำดับที่  3.2.2 การใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในฤดูฝน  1.ใช้งานได้ดี  2. ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ  3. ใช้งานไม่ได้ เพราะ การใช้งานในฤดูแล้ง  1.ใช้งานได้ดี การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  1. น้ำกิน น้ำใช้ จำนวน ครัวเรือน  2. ประมง จำนวน ครัวเรือน  3.ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน ครัวเรือน  4. เพาะปลูกในฤดูฝน จำนวน ไร่  5. เพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน ไร่  6. อุตสาหกรรม จำนวน แห่ง  7. อื่น ๆ (ระบุ) จำนวน กลุ่มผู้ใช้น้ำ  1. มี จำนวน กลุ่ม  2. ไม่มี ชื่อกลุ่ม 1) )

8 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา
3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  3.1 ลักษณะทั่วไป ชนิดของระบบส่งน้ำ  1.สูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  2.สูบน้ำด้วยระบบเครื่องยนต์  3.ใช้ประตูระบายน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง พิกัด X (UTM)  พิกัด Y (UTM)  ขนาดของระบบส่งน้ำ อัตราการส่งน้ำ ลบม./ชม. ชนิดระบบกระจายน้ำ  1. คลองส่งน้ำ  2. ท่อส่งน้ำ  3. ไม่มี ความยาวทั้งหมด เมตร หน่วยงานที่ก่อสร้าง สร้างเสร็จปี พ.ศ.  หน่วยงานดูแลปัจจุบัน  1. ราชการส่วนกลาง  2.ราชการส่วนท้องถิ่น  3. เอกชน

9 โครงการระบบส่งน้ำ 1. คลองส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุดคลอง
3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  โครงการระบบส่งน้ำ 1. คลองส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุดคลอง คันคลอง อาคารควบคุมน้ำ อาคารระบายน้ำ อาคารส่งน้ำ

10 โครงการระบบส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุด
3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.3. โครงการระบบส่งน้ำ สูบน้ำ ลำดับที่  โครงการระบบส่งน้ำ 2. ท่อส่งน้ำ องค์ประกอบของโครงสร้าง ดินขุด อาคารประตูน้ำ อาคารระบายอากาศ อาคารระบายตะกอน อาคารจุดปล่อยน้ำ


ดาวน์โหลด ppt 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google