งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว
ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 4 รหัส

2 วัตถุประสงค์

3 ประโยชน์ที่ได้รับ

4 การเลี้ยงปลาในนาข้าว
กรมประมงได้พิจารณาเห็นความจำ เป็นที่จะต้องเร่งผลิตสัตว์นํ้าให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการประจำ ของประชาชน โดยได้ค้นคว้า ทดลอง และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในนาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งที่จะเพิ่มอาหารโปรตีนจากปลาและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา โดยดัดแปลงผืนนาเดิมที่เคยทำ อยู่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถเลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการปลูกข้าวได้

5 ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาในนาข้าว
1. ชาวนาสามารถใช้ประโยชน์จากผืนนาได้เต็มที่ 2. ปลาช่วยกำ จัดวัชพืช 3. ปลาช่วยกำ จัดศัตรูของต้นข้าว 4. ปลาช่วยพรวนดินในนา 5. ปลาช่วยเพิ่มปุ๋ย 6. การเลี้ยงปลาในนาข้าว ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

6 การเลือกสถานที่ 1. อยู่ใกล้แหล่งนํ้า หนอง บึง ลำ ราง ทางนํ้าไหลที่สามารถนำ นํ้าเข้าแปลงนาได้ 2. ไม่เป็นที่ลุ่มจนนํ้าท่วม หรือที่ดอนเกินไปจนไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้ 3. สะดวกต่อการดูแลรักษา 4. พื้นที่ที่ปลูกข้าวได้ผลดีจะสามารถดัดแปลงมาทำ การเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูกข้าวได้ดี

7 การเตรียมแปลงนาข้าว 1. แปลงนาที่เป็นที่ลุ่มและสามารถเก็บกักนํ้าได้ลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 2. แปลงนาที่มีบ่อล่อปลาอยู่แล้ว ก็ให้ดัดแปลงโดยเสริมคันนาให้แข็งแรงสามารถเก็บกักนํ้าได้ลึกอย่างตํ่า 30 เซนติเมตร 3. แปลงนาซึ่งเป็นที่ลุ่มและพื้นนาลาดเอียงบางด้าน ก็ให้ใช้ด้านตํ่าเป็นที่พักปลา 4. แปลงนาที่อยู่ในพื้นที่ราบและไม่เป็นที่ลุ่มเกินไป ควรขุดร่องรอบผืนนาให้มีความกว้าง 1 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร – 1 เมตร 5. ควรเลือกใช้ข้าวพันธุ์หนักที่สามารถอยู่ในนาได้นานวัน

8 แผนผังแปลงนาข้าว

9 พันธุ์ปลาที่ควรเลี้ยงในนาข้าว
พันธุ์ปลาที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในนาข้าว ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เลี้ยงง่าย 2. เติบโตเร็ว 3. อดทน 4. หาพันธุ์ได้ง่าย 5. ไม่ทำ ลายต้นข้าว 6. เนื้อมีรสดีเป็นที่นิยมของท้องถิ่น เช่น ปลาใน ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ

10 ขนาดและจำ นวนพันธุ์ปลา
ช่วงเวลาการปล่อยปลา หลังจากไถคราดและปักดำ เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ วัน เมื่อเห็นว่าต้นข้าวแข็งแรงและรากยึดติดดินดีแล้ว จึงนำ ปลาไปปล่อยลงเลี้ยง ขนาดและจำ นวนพันธุ์ปลา ขนาดและจำ นวนปลาที่จะปล่อยลงเลี้ยงในนาแปลงหนึ่งๆ นั้น ควรใช้ปลาขนาดความยาว 5-10 เซนติเมตรควรปล่อยปลาลงเลี้ยงประมาณ ตัว

11 อาหารและการให้อาหาร ปุ๋ยหมัก อาหารที่สามารถหาใส่ได้ในแปลงนา
ผักบุ้งใช้เป็นอาหารสมทบในแปลงเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลวกเป็นอาหารสมทบที่มีในแปลงนา

12 การดูแลรักษา 1. ศัตรู โดยทั่วไปได้แก่ ปลาช่อน งู กบ เขียด หนู และนกกิน 2. ระดับนํ้า ควรจะรักษาระดับนํ้าให้ท่วมผืนนาหลังจากปล่อยปลาแล้ว 3. หมั่นตรวจสอบคันนาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันคันนารั่วซึมและพังทลาย 4. ยาปราบศัตรูพืช ไม่ควรใช้ยาปราบศัตรูพืชในแปลงนาที่มีการเลี้ยงปลาร่วมอยู่ด้วย 5. การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ชนิดเม็ดที่ละลายได้ยากจะต้องระมัดระวังให้มาก

13 ผลผลิตที่ได้ แปลงนาที่มีการเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูกข้าว จะได้ข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณไร่ละ 5 ถัง นอกจากนี้ยังได้ปลาอีกอย่างน้อยประมาณไร่ละ 20 กิโลกรัม ซึ่งถ้าหากมีการใส่ปุ๋ยและให้อาหารสมทบด้วยแล้วจะได้ผลผลิตปลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5 เท่า

14 สรุป


ดาวน์โหลด ppt ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google