งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น

2 ขอบเขตการปกครอง 20 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 198 ตำบล 2,321 หมู่บ้าน
20 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 198 ตำบล 2, หมู่บ้าน ครัวเรือน ,217 ครอบครัว ประชากร 1,750,848 คน

3 พื้นที่ประสบภัยแล้ง 20 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 190 ตำบล 1,563 หมู่บ้าน
20 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 190 ตำบล 1,563 หมู่บ้าน 201,109 ครัวเรือน 822,086 คน แดง : รุนแรง 652 หมู่บ้าน เหลือง: ปานกลาง 914 หมู่บ้าน น้ำเงิน : น้อย 755 หมู่บ้าน

4 การให้ความช่วยเหลือ 1. ด้านน้ำอุปโภคบริโภค
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ ”โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศไทย” - สำรวจหมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่ชำรุด จำนวน หมู่บ้าน - สนับสนุน 333 หมู่บ้าน งบประมาณ 461,586,541 บาท ( โดยโอนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) - คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 421 หมู่บ้าน

5 2. ด้านน้ำเพื่อการเกษตร
ปี 2549 จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณฝน 1, มิลลิเมตร มากกว่า ฝนปกติ ที่มีปริมาณฝน 1,209.3 มิลลิเมตร ส่งผลดีให้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อความต้องการเพาะปลูก พืชฤดูแล้งปี 2550 สภาพน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2550) ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1, ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ปี 2549 ปริมาณน้ำกักเก็บ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ )

6 3. การช่วยเหลือระยะเร่งด่วน
ใช้เงินทดรองราชการ 34,509,151 บาท จัดทำฝายกระสอบทราย แห่ง เป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล บ่อ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 3,190 เที่ยว 28,977,000 ลิตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,164,048 บาท

7 4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในช่วงวิกฤต
4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในช่วงวิกฤต ศูนย์ฯจังหวัด บูรณาการ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนอำเภอ/กิ่งอำเภอ - เครื่องสูบน้ำ 48 เครื่อง - รถบรรทุกน้ำ 59 คัน เงินทดรองราชการในอำนาจของ ผวจ. สามารถสนับสนุนอำเภอ/ กิ่งอำเภอได้อีก ประมาณ 15 ล้านบาท

8 แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ “
ยึดหลัก “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ “


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google