งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการออกแบบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการออกแบบทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการออกแบบทาง

2 งานสำรวจ เขียนแบบ ตรวจสอบมาตรฐาน
ข้อมูลจากการสำรวจในสนามต่างๆ และจากแผนที่ เขียนแบบแนวทางและระดับตามแนวสำรวจ , เขียนรูปตัดระดับดิน , เขียนรูปตัดตรงที่มีอาคารระบายน้ำเดิม , เขียนแผนผังช่องน้ำ , เขียนแผนที่ย่อแนวทาง ฯลฯ พิจารณาแนวทางโดยทั่วไป , ตรวจสอบลักษณะของโครงการฯ , มาตรฐานชั้นทางและข้อมูลประกอบการออกแบบทางต่างๆ

3 งานออกแบบ 1. ออกแบบทางเรขาคณิต 2. การออกแบบโครงสร้างทาง
3. การออกแบบอาคารระบายน้ำ 4. คำนวณปริมาณงานต่างๆ 5. ออกแบบเบ็ดเตล็ดอื่นที่จำเป็น

4 1. ออกแบบทางเรขาคณิต 1.1) ออกแบบรูปตัด 1.1.1 รูปตัดทั่วไปของสายทางนั้น
1.1) ออกแบบรูปตัด รูปตัดทั่วไปของสายทางนั้น รูปตัดเฉพาะย่านชุมนุมชน รูปตัดเฉพาะส่วนถมสูงหรือตัดลึก

5 1. ออกแบบทางเรขาคณิต 1.2) ออกแบบแนวทางราบ
1.2) ออกแบบแนวทางราบ ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของโค้งราบ และ STATION ของจุด PC. , PI. , PT. ออกแบบความเร็วการยกโค้งและ การขยายผิวจราจรในทางโค้ง พิจารณาแก้ไขแนวทาง จุดที่ ไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น แก้โค้ง และแก้แนว กำหนดเขตทางตามมาตรฐาน ชั้นทางและเฉพาะช่วงตามความจำเป็น

6 1. ออกแบบทางเรขาคณิต 1.3) ออกแบบแนวทางตั้ง
1.3.1 ขีด GRADE LINE และคำนวณ ค่าระดับก่อสร้าง 1.3.2 ออกแบบโค้งตั้ง (VERTICAL CURVE) และค่าระดับ

7 1. ออกแบบทางเรขาคณิต 1.4) ออกแบบทางแยก 1.4.1 ออกแบบรัศมีเลี้ยว
1.4) ออกแบบทางแยก ออกแบบรัศมีเลี้ยว ออกแบบการจัดช่องจราจร (CHANNELIZATION) ถ้าจำเป็น ออกแบบระยะ SIGHT LINE บริเวณทางแยก ออกแบบป้ายจราจร ไฟฟ้า แสงสว่างและไฟสัญญาณ (ถ้าจำเป็น)

8 2. การออกแบบโครงสร้างทางและวัสดุก่อสร้างทาง
2.1) ออกแบบชั้นทางต่างๆ โดยใช้ค่า SUBGRADE C.B.R. ปริมาณการจราจร , ปริมาณรถบรรทุก หนักรวมกับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ และอัตราเพิ่มของการจราจร ตามที่สำรวจ 2.2) ออกแบบรูปตัดโครงสร้างทาง TYPICAL CROSS SECTION แสดงสัดส่วนและ ชั้นทางต่างๆ และส่วนที่สัมพันธ์กับถนนเดิม

9 2. การออกแบบโครงสร้างทางและวัสดุก่อสร้างทาง
2.3) กำหนดรายการรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ก่อสร้างและข้อกำหนดพิเศษต่างๆ 2.4) สำรวจและเขียนแผนที่แหล่งวัสดุ แสดงแหล่งวัสดุและระยะทาง จากสายทาง คุณสมบัติต่างๆ และปริมาณวัสดุ

10 3. การออกแบบอาคารระบายน้ำและระบบระบายน้ำประกอบต่างๆ
3.1) คำนวณปริมาณน้ำในแต่ละช่วง จาก BASE MAP และคำนวณพื้นที่ ช่องเปิดที่ต้องการ โดยพิจารณา ประกอบจากขนาดช่องน้ำ 3.2) ออกแบบประเภทของอาคารระบายน้ำ แต่ละจุด ทั้งที่ก่อสร้างใหม่และต่อเติม ของเดิม - ท่อกลม - ท่อเหลี่ยม - สะพาน

11 3. การออกแบบอาคารระบายน้ำและระบบระบายน้ำประกอบต่างๆ
3.3) ออกแบบขนาดของอาคาร ระบายน้ำแต่ละจุดตามข้อมูลของแผนผัง ช่องน้ำและตรวจสอบพื้นที่หน้าตัดของ อาคารระบายน้ำให้ได้ตามพื้นที่ที่ คำนวณในข้อ 3.1 3.4) ออกแบบระบบระบายน้ำต่างๆ ตามสภาพความจำเป็นในแต่ละลักษณะ ภูมิประเทศ เช่น งานป้องกัน การกัดเซาะต่างๆ งานแก้ไขน้ำใต้ดิน งานระบายน้ำในย่านชุมนุมชน หรืองานร่องระบายน้ำข้างทาง ฯลฯ

12 4. คำนวณปริมาณงานต่างๆ งานถางป่าและขุดตอ งานดินตัดและดินถม
งานถางป่าและขุดตอ งานดินตัดและดินถม งานชั้นโครงสร้างทาง งานอาคารระบายน้ำ งานหลักกันโค้ง งานป้ายจราจร งานปลูกหญ้า งานสี ตีเส้น งาน DITCH LINING และงานประกอบเบ็ดเตล็ดต่างๆ

13 5. ออกแบบเบ็ดเตล็ดอื่นที่จำเป็น
เขียนแบบคัดลอกลงหมึก เตรียมแบบ (หรือระบุชื่อแบบ) แบบมาตรฐาน ที่ต้องใช้ในสายทาง

14 รวมแบบและตรวจสอบ ขออนุมัติ
รวมแบบและตรวจสอบ ขออนุมัติ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการออกแบบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google