งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

2 จุดประสงค์ของงาน เพื่อกำหนดขอบเขตลงบนภูมิประเทศ เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทาน ในกิจกรรมต่างๆกัน กำหนดขอบเขต โดยใช้วิธีการสำรวจปักหลักเขตชลประทานใช้เป็นขอบเขตในการรังวัด และหลักฐานในการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่ถูกเขตชลประทาน สำหรับทำการก่อสร้าง ระบุขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ ในส่วนของกรมชลประทาน เพื่อป้องกันการรุกล้ำของราษฎร

3 ลักษณะงาน งานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน งานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน
งานซ่อมเขตชลประทาน

4 ประเภทของงานสำรวจกันเขตชลประทาน
ประเภทของงานที่มีมิติเป็นความยาว เช่น คลอง ส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ถนน พนังกั้นน้ำ ประเภทของงานที่เป็นพื้นที่ เช่น บริเวณอ่างเก็บน้ำ บริเวณหัวงานและอาคารประกอบ

5 งานประสานงานและรังวัดเพื่อการชลประทาน
วางแผนดำเนินการสำรวจ รังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน โดยพิจารณาลำดับความสำคัญ จัดทำแผนงานและประมาณการ ของโครงการชลประทานต่างๆ ทั่วประเทศ เสนองบประมาณ การรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน โดยร่วมกันระหว่าง กรมชลประทานและกรมที่ดิน

6 งานประสานงานและรังวัดเพื่อการชลประทาน
พิจารณาจัดส่งช่างสำรวจเข้าร่วมดำเนินการรังวัด เพื่อการชลประทาน ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ของช่างรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานทั่วประเทศ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและรวบรวม จัดเก็บ หลักฐานงานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานทั่วประเทศ

7 วิธีการประสานงานรังวัดที่ดิน
ร่วมประชุมกับกรมที่ดินเพื่อวางแผน ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของช่างรังวัดกรมที่ดิน ร่วมประชุมกับกองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานเพื่อวางแผนจัดลำดับความสำคัญ และร่วมแก้ไขปัญหาของโครงการชลประทานต่างๆทั่วประเทศ

8 วิธีการประสานงานรังวัดที่ดิน
ร่วมประชุมกับโครงการชลประทานต่างๆ เพื่อจัดหาข้อมูลประกอบการรังวัด และเร่งรัดการปฏิบัติการของช่างรังวัดกรมที่ดิน ในพื้นที่ของโครงการฯ ร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ของช่างรังวัดเพื่อการชลประทานของกรมที่ดิน ทั่วประเทศ

9 งานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน
แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (รว. 43 ก .)

10 รวบรวม จัดเก็บ หลักฐานการรังวัด
รวบรวม จัดเก็บ หลักฐานแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน(รว.43 ก.) โครงการต่างๆทั่วประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google