งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค 8 ศูนย์

2 โครงสร้างส่วนอุทกวิทยา
กลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ข้าราชการ 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ส่วนอุทกวิทยา ข้าราชการ 42 คน ลูกจ้างประจำ 25 คน และ พ.ราชการ 1 คน กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ลูกจ้างประจำ 2 คน กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ข้าราชการ 18 คน ประจำ 8/ พ.ราชการ 1 คน กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่ของศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำ

3 หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สถิติข้อมูลในแหล่งน้ำธรรมชาติและโครงการชลประทาน หาข้อกำหนด กฎเกณฑ์การเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่ หมุนเวียนของน้ำฝนน้ำท่า ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไปประยุกต์ เผยแพร่วิชาการอุทกวิทยา

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิจัยและ อุทกวิทยาประยุกต์
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิจัยและ อุทกวิทยาประยุกต์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาข้อกำหนด กฎเกณฑ์ทางอุทกวิทยาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ การพัฒนาและการจัดการน้ำ พัฒนาเทคนิค วิธีการ วิเคราะห์ วิจัยให้ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของแต่ละลุ่มน้ำ ออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไปประยุกต์

5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานตะกอนและ คุณภาพน้ำ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานตะกอนและ คุณภาพน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การกัดเซาะกัดพา การตกทับถมของตะกอนในลำน้ำ และอ่างเก็บน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย คุณภาพน้ำและดินของแหล่งน้ำ ออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการนำไปประยุกต์

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสารสนเทศและ พยากรณ์น้ำ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสารสนเทศและ พยากรณ์น้ำ รวบรวมและประมวลผล สถิติข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาให้เป็นรูปแบบมาตรฐานมีความถูกต้อง แล้วทำเป็นฐานข้อมูลพร้อมที่จะเผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบการพยากรณ์น้ำ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันอุทกภัยของแต่ละลุ่มน้ำแล้วเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือน

7 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานมาตรฐาน เครื่องมือ
วางแผนควบคุมการกำหนดมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพ จัดทำอุปกรณ์ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดทำอุปกรณ์ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยา


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google