งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของข้อมูล เรื่อง ประเภทของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ผู้จัดทำ ประโยชน์ของข้อมูล ออกจากโปรแกรม

2 สิ่งของ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ
ความหมายของข้อมูล ข้อมูล (Data)  คือ  ข้อเท็จจริงของ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น   คน  สัตว์ สิ่งของ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูล ต่อไป กลับเมนู

3 ประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูลอาจแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทของข้อมูลอาจแบ่งออกได้  4  ประเภท ดังนี้   1.  ประเภทตัวเลข    ประเภทอักขระ(ตัวอักษร)  3.  ประเภทภาพ ประเภทเสียง ต่อไป กลับเมนู

4 แหล่งของข้อมูลใกล้ตัว
  1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จดหมาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  2. วีดีโอ ภาพยนตร์       3. สถานที่ต่างๆ ห้องสมุด  สถานที่ท่องเที่ยว    4. เทคโนโลยีต่างๆ ทีวี  วิทยุ  ระบบอินเทอร์เน็ต ต่อไป กลับเมนู

5 การเก็บรักษาข้อมูล 1. แฟ้มเอกสาร 2. เทปบันทึก 3. ภาพถ่าย 4. วิดีโอภาพ
1. แฟ้มเอกสาร 2. เทปบันทึก 3. ภาพถ่าย 4. วิดีโอภาพ 5. อุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป กลับเมนู

6 ประโยชน์ของข้อมูล 1. ด้านการสื่อสาร 2. ด้านการตัดสินใจ 3. ด้านการศึกษา
1.  ด้านการสื่อสาร 2.  ด้านการตัดสินใจ   3.  ด้านการศึกษา   4.  ด้านการประกอบอาชีพ   5.  ด้านการวางแผน กลับเมนู

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดทำโดย kru"lek" กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google