งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แหล่งข้อมูล มาตรฐานการเรียนรู้ ความรู้เรื่อง แผนการสอน แหล่งข้อมูล คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ แนะนำผู้จัดทำ ออกจากโปรแกรม

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วัด ง 3.1 ป 2/1 บอกประโยชน์ ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ง 3.1 ป 2/2 บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

3 ข้อมูล ข้อมูล คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นความจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเรารับรู้ข้อมูลได้จากการสัมผัส การได้กลิ่น การได้ยินเสียง การรับรู้รส และการมองเห็น การสัมผัส การดมกลิ่น การได้ยินเสียง การรับรู้รส การมองเห็น

4 ข้อมูลภาพ ประเภทของข้อมูล ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียง

5 แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
แหล่งข้อมูล หมายถึง คน สิ่งของ หรือสถานที่ที่ให้ข้อมูลแก่เราหรือทำให้เราได้รับข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 1. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารต่าง ๆ 2. แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล 3. แหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่

6 ประโยชน์ของข้อมูล 1. ทำให้เกิดการเรียนรู้ 2. นำมาใช้ในการสื่อสาร 3. ช่วยในการตัดสินใจ

7 การรักษาแหล่งข้อมูล 1. แหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่
- ปฏิบัติตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล - ไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดการชำรุดเสียหาย - ไม่ขีดเขียนหรือทำให้แหล่งข้อมูลสกปรก 2. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร - ไม่ขีดเขียนหรือทำให้เอกสารสกปรก - ไม่ฉีกหรือทำลายเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google