งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล จุดประสงค์
1. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามรูปแบบการแทนข้อมูล 2. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล

2 แนวการตอบใบงานที่ 4.1 ชนิดของข้อมูล

3 เฉลยใบงานที่ 4.2 ข้อมูลปฐมภูมิและทุติภูมิ
ข้อ 1

4 ข้อ 2

5 ข้อมูล ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะ สถานะหรือเหตุการณ์ ต่างๆ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย หรือประมวลผลด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ อีเมล สี สัญลักษณ์ รูปทรง อุณหภูมิ ตัว โน้ต หรือ เสียง

6 ชนิดของข้อมูล แบ่งตามแหล่งที่มาได้ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือ บันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การ สัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วย เครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้ข้อมูลไม่ จำเป็นต้องไปสำรวจเอง

7 ชนิดของข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการแทนข้อมูลได้ดังนี้
ชนิดของข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการแทนข้อมูลได้ดังนี้ ข้อมูลชนิดจำนวน (numeric data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไป คำนวณได้ ข้อมูลชนิดนี้เขียนได้หลายรูปแบบ เช่น จำนวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12 , 9 , 137, -46 ทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น 12.0 หรือ เป็นจำนวนที่มีทศนิยมก็ได้ เช่น ข้อมูลชนิดอักขระ (character data) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไป คำนวณได้แต่อาจนำไปเรียงลำดับได้ ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ ตัวเลขหรือ เครื่องหมายใดๆ เช่น COMPUTER , ON-LINE , , &76


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google