งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
ครูวาสนา พลทองมาก ครูอัตราจ้าง เรื่อง ข้อมูล (DATA) โรงเรียน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2

2 ความหมายของข้อมูล ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนเราสามารถรับรู้ข้อมูลผ่าน ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การได้ฟัง การมองเห็น การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส

3 แหล่งข้อมูล ที่มาของข้อมูล หรือแหล่งกำเนิดของข้อมูล
เราเรียกว่า แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่หาได้ง่ายๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ

4 ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีลักษณะต่างกัน ดังนี้
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีลักษณะต่างกัน ดังนี้ 1. ข้อมูลตัวเลข ตัวหนังสือ ได้จากแหล่งข้อมูล คือ หนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

5 2. ข้อมูลเสียง ได้จากแหล่งข้อมูล คือ
วิทยุ เครื่องกระจายเสียง เครื่องเล่นเทป 3. ข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ได้จากแหล่งข้อมูล คือ ภาพถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โทรทัศน์ วิดีโอ วีซีดี

6 แบบพัฒนาทักษะการทำข้อสอบปรนัย
เรื่อง ข้อมูล

7 ถูก ผิด 1. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
1. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนเรา สามารถรับรู้ข้อมูลผ่าน ประสาทสัมผัสทั้งห้า นักเรียนคิดว่า ถูกหรือผิด? ถูก ผิด

8 ถูก ผิด 2. วิทยุเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ได้ ทั้งข้อมูลภาพและเสียง
2. วิทยุเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ได้ ทั้งข้อมูลภาพและเสียง ถูกหรือผิด? ถูก ผิด

9 Timer 3. ภาพใดให้ข้อมูลเสียง A B C ก. ข. ค.

10 4. ภาพเป็นแหล่งข้อมูลภาพและเสียง
Timer Timer 4. ภาพเป็นแหล่งข้อมูลภาพและเสียง A B C ก. ข. ค.

11 5. ภาพใดเป็นการรับรู้โดยการได้กลิ่น
Timer 5. ภาพใดเป็นการรับรู้โดยการได้กลิ่น A B C ก. ข. ค.

12 6. ภาพใดเป็นการรับรู้ข้อมูลโดยการฟัง
Timer 6. ภาพใดเป็นการรับรู้ข้อมูลโดยการฟัง A B C ก. ข. ค.

13 7. ภาพใดเป็นการรับข้อมูลโดยการมองเห็น
Timer Timer 7. ภาพใดเป็นการรับข้อมูลโดยการมองเห็น A B C ก. ข. ค.

14 8. ภาพใดเป็นการรับข้อมูลโดยการมองสัมผัส
Timer 8. ภาพใดเป็นการรับข้อมูลโดยการมองสัมผัส A B C ก. ข. ค.

15 9. ภาพใดมีเป็นการรับข้อมูลมากว่าหนึ่งข้อมูล
Timer 9. ภาพใดมีเป็นการรับข้อมูลมากว่าหนึ่งข้อมูล A B C ก. ข. ค.

16 ให้นักเรียนลาก ข้อมูลให้ตรงกับภาพของการรับข้อมูล ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ให้นักเรียนลาก ข้อมูลให้ตรงกับภาพของการรับข้อมูล ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. รับข้อมูลโดยการฟัง 2. รับข้อมูลโดยการสัมผัส 3. รับข้อมูลโดยการมองเห็น 4. รับข้อมูลโดยการรับรู้รส 5. รับข้อมูลโดยการได้กลิ่น

17 ให้นักเรียนลากเส้น จับคู่ ข้อมูลให้ตรงกับภาพของการรับข้อมูลที่กำหนด
1. รับข้อมูลโดยการฟัง 2. รับข้อมูลโดยการสัมผัส 3. รับข้อมูลโดยการมองเห็น 4. รับข้อมูลโดยการรับรู้รส 5. รับข้อมูลโดยการได้กลิ่น

18 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google