งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิการประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย คำรับรองปฏิบัติ ราชการกรมส่งเสริม รับรองปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิการประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย คำรับรองปฏิบัติ ราชการกรมส่งเสริม รับรองปฏิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิการประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย คำรับรองปฏิบัติ ราชการกรมส่งเสริม รับรองปฏิบัติราชการ จังหวัด แต่งตั้ง คณะกรรมการ 2 ชุด คณะกรรมการ จัดทำตัวชี้วัด ประชุม คณะกรรมการ จัดทำตัวชี้วัด จังหวัด ประชุมเจ้าหน้าที่ จังหวัด เกษตร อำเภอ และ ผู้รับผิดชอบ จัดทำคำรับรอง ปฏิบัติราชการ ประเมินผลปฏิบัติ ราชการ คณะกรรมการ กลั่นกรองจังหวัด พิจารณา เสนอผู้ว่า ราชการ / กรมฯ ประกาศยกย่อง ดีเด่น

2 คำรับรองปฏิบัติราชการกรม ส่งเสริมการเกษตร คำรับรองปฏิบัติราชการกรม ส่งเสริมการเกษตร ตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริม การเกษตร คำรับรองปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงราย คำรับรองปฏิบัติราชการ จังหวัดเชียงราย ตามตัวชี้วัดของของจังหวัด เชียงราย

3 การแต่งตั้ง คณะกรรมการ การแต่งตั้ง คณะกรรมการ 1. คณะกรรมการจัดทำ ตัวชี้วัดของสำนักงาน เกษตรจังหวัด 2. คณะกรรมการกลั่นกรอง ของสำนักงาน เกษตรจังหวัด

4 การประชุมคณะกรรมการ จัดทำตัวชี้วัด การประชุมคณะกรรมการ จัดทำตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม / ฝ่าย และ ตัวชี้วัดของ จังหวัด เพื่อจัดทำเกณฑ์ นำเสนอเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรอำเภอ เลือกตัวชี้วัด ใช้ตาราง OS

5 การประชุมเจ้าหน้าที่และ เกษตรอำเภอ การประชุมเจ้าหน้าที่และ เกษตรอำเภอ - นำเสนอตัวชี้วัดของแต่ละ กลุ่ม / ฝ่าย - นำเสนอตัวชี้วัดของจังหวัด เชียงราย โดยใช้ตาราง OS หลักการ 70 : 30 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 2. สมรรถภาพการปฏิบัติ 30

6 จัดทำคำรับรองปฏิบัติ ราชการของจังหวัด เกษตรจังหวัด : หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย : เจ้าหน้าที่จังหวัด : เกษตรอำเภอ : ตำบล / ธุรการ / เคหกิจ : จัดทำคำรับรองปฏิบัติ ราชการของจังหวัด เกษตรจังหวัด : ทำกับกรมฯ และ ผู้ว่า ผู้ประเมินกรมฯ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย : ทำกับเกษตร จังหวัด พร้อมประเมิน เจ้าหน้าที่จังหวัด : ทำกับหัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย พร้อมประเมิน เกษตรอำเภอ : ทำกับนายอำเภอ พร้อมประเมินเกษตรตำบล / ธุรการ / เคหกิจ : ทำกับเกษตร อำเภอ พร้อมประเมิน

7 การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ - ให้หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / เกษตรอำเภอ ประเมินอิงเกณฑ์ ก่อน - เพื่อครอบคลุม ใช้อิงกลุ่ม

8 คณะกรรมการกลั่นกรอง สำนักงานเกษตรจังหวัด คณะกรรมการกลั่นกรอง สำนักงานเกษตรจังหวัด - ใช้ทั้ง อิงเกณฑ์ / อิงกลุ่ม - กลั่นกรองดูคะแนนและเม็ด เงินให้สอดคล้อง ลงตัว - นำเสนอผู้ว่า

9 การประกาศยกย่อง การประกาศยกย่อง - ระดับดีมาก - ระดับดีเด่น - แจ้งผลให้ทราบรายตัว

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิการประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย คำรับรองปฏิบัติ ราชการกรมส่งเสริม รับรองปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google