งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิควิธีการ การทำงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิควิธีการ การทำงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิควิธีการ การทำงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา – น. ผู้บรรยาย นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6 , 8

2 3. งานตามคำรับรองจังหวัด 4. งานตามหลักเกณฑ์ประเมิน สนง.
ขอบเขตของเนื้อหา อธิบายวิธีการและเทคนิคในการบริหาร / จัดการ / ดำเนินการให้งานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละปีบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานตามแผนประจำปี ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2. งานตามคำรับรองกรม 3. งานตามคำรับรองจังหวัด 4. งานตามหลักเกณฑ์ประเมิน สนง. 5. งานนโยบาย / โครงการ

3 A – Action การปรับปรุงงาน
กรอบแนวคิดที่ใช้ P – Plan การวางแผน D – DO การปฏิบัติ C - Check การติดตามผล A – Action การปรับปรุงงาน

4 แนวทางการบรรยาย 1. มารู้จักงานทั้ง 5 อย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ใน PDCA
3. อธิบายการดำเนินการในหลักเกณฑ์ประเมิน สนง. 4. ข้อแนะนำสำหรับ สกจ.

5 P. Plan ที่ งาน เป้าหมาย นาย ก. หน.กลุ่มงาน นาย ข. นาย ค. หน.MU1
นาย ง. นาย จ. หน. Mu 2 นาย ฉ. เอกสารอ้างอิงผลงาน 1 1.1 1.2 งานแผน แนะนำส่งเสริม 200 200 (จัดตั้ง) - 50 100+30 70 แบบ1,แบบ2 2. 2.1 2.2 งานคำรับรอง เพิ่มปริมาณธุรกิจ 1,000 ล้านบาท 1,000(ธุรกิจ) 400 งบทดลอง , แบบสรุป 3. 3.1 งานนโยบาย / โครงการ 4 4.1 งานประเมิน สนง.

6 D. DO นาย ที่ งาน เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. เอกสารอ้างอิงผลงาน แผน ผล 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 งานแผน แนะนำส่งเสริม งานคำรับรอง 100 ครั้ง 10 20 แบบ 1,แบบ2

7 C – Check 1. ทุกเดือน - ในที่ประชุมประจำเดือน
- ทุกคนในองค์กร ทราบสถานะ 2. ประชุม หัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย / mu - แก้ปัญหา - ช่วยกันคิด

8 A-Action 1. ทุกงวด ( 4 เดือน ) 2. เพื่อเหตุอันควร

9 เกณฑ์ประเมิน สนง. ปี 2551 - ผลงานตามแผน - การเบิกจ่าย - แฟ้มรายสหกรณ์
- Profile - แฟ้มรายสหกรณ์ - Web Site - KM - SAR ADLI ( อย่างไร ) อะไร - ส่งรายงาน / ทะเบียนคุม / เอกสารอ้างอิงผลงาน

10 SAR 1. อะไร ปากกา , ดินสอ 2. อย่างไร ADLI A – Approach แนวทาง P
1. อะไร ปากกา , ดินสอ 2. อย่างไร ADLI A – Approach แนวทาง P D – Deployment การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ D L – Learning การเรียนรู้ / ประเมิน / ปรับปรุง C + A I – Integration ครอบคลุม / ทั่วถึง / สอดคล้อง

11 ข้อแนะนำสำหรับ สกจ. 1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. โมบาย
3. อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไร เราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อน 4. 5 ส. 5. ผลงาน กับ การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 6. ทุกคนในองค์กรรู้เท่าๆกัน 7. Action Plan ณ 30 มิ.ย. เว้น

12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิควิธีการ การทำงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google