งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินรอบที่ 1/2556: ผลงานระหว่าง 1 พ.ค. 55 – 31 ต.ค. 55 ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 พ.ย. 2555

2 ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ เม.ย.56)
ประกาศ ก.บ.ม. 1/2554 ประกาศ ก.บ.ม. 4/2555 (พมข/ลจช ประเมิน 2 ครั้ง/ปี) บุคลากร:ต้องมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4ด ใช้ประโยชน์อื่นๆ ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ เม.ย.56) 1 พ.ค. 55 – 31 ต.ค. 55 รอบใช้ประโยชน์ รอบผลงาน

3 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ % สมรรถนะหลัก 5 ตัว ประจำกลุ่มงาน 4 ตัว บริหาร สายผู้สอน  (30%) - ผู้ปฏิบัติ (15%) ผู้บริหาร กลาง-สูง ตามสัดส่วน

4 การประเมินสมรรถนะหลัก
1,2,3 Core (5 ตัว: สายสนับสนุนตัวละ 3 คะแนน รวม = 15 คะแนน ) พยาบาล (ชำนาญการ) คาด หวัง แสดงออก คะแนน ที่ได้ เจ้าตัว หนง. กก.1 กก.2 1.การบริการที่ดี 2 5 3 4 2+3+3 2.7=3 2.การสั่งสมเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 1+2+3 =2 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1+1+2 1.3=1 4.การทำงานเป็นทีม 5. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (1+1+2)/3 = 1.3 เครื่องจะปัดเศษที่ .51 รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 ไม่คิดคะแนน

5 การประเมินสมรรถนะหลัก
1,2,3 Core (5 ตัว ตัวละ 6 คะแนน รวม = 30 คะแนน ) สายผู้สอน (รศ.) คาด หวัง แสดงออก คะแนน ที่ได้ เจ้าตัว หนง. กก.1 กก.2 1.การบริการที่ดี 4 5 3 2.การสั่งสมเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 2 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.การทำงานเป็นทีม 5. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 360/2คน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 ไม่คิดคะแนน

6 การประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน สายสนับสนุน
สายผู้สอน มข ไม่กำหนด แตกต่างกันตามตำแหน่งงาน Functional (4 ตัว รวม = 15 คะแนน ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) คาด หวัง แสดงออก คะแนน ที่ได้ เจ้าตัว หนง. กก.1 กก.2 1.การคิดวิเคราะห์ 2 5 3 2. การสืบเสาะหาข้อมูล 4 3.การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 1 4.ความมั่นใจในตนเอง 1,2,3 10/12*15จะเป็นค่าเฉลี่ยสมรรถนะ4ตัวให้เต็ม15คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 คะแนนรวม C+F =30 คะแนน(30%)

7 การเรียกใช้งานโปรแกรมแบบประเมินสมรรถนะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับหน่วยพัฒนาโปรแกรม งานสารสนเทศ *

8 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
URL : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 วันเดือนปีเกิด 2 3 คลิก

9 การประเมินสมรรถนะตนเอง
กรอกประเมินตนเองโดยใส่ระดับสมรรถนะที่แสดงออก 1-5 เท่านั้น Click 1,2,3 ผู้ใช้สามารถทำการบันทึกคะแนน และทำการแก้ไขคะแนนที่ได้บันทึกไป จนกว่าทางหน่วยการเจ้าหน้าที่ จะทำการปิดรอบการประเมิน Click คำอธิบาย

10 ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่มอบหมายจะแจ้งรายชื่อให้หัวหน้าทราบต่อไป

11 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ %

12 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ % } 100 }

13 คะแนนผลการประเมิน และอัตราร้อยละ
ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ดีเด่น ดีมาก 80 – 89 ดี 70 – 79 พอใช้ 60 – 69 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกคน ไม่ขึ้นเงินเดือน

14 ไม่ใส่ซองถึงเจ้าตัวอีก
กำหนดเวลาอุทธรณ์

15 ประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคล 10. กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการหาพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

16 คณะกรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรอง
มี 2 ชุด (บริหารสนง.คณบดี และบริการรักษาพยาบาล) จะสุ่มตรวจทุกหน่วยงาน หากผลการประเมินเบี่ยงเบนมาก จะส่งให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง คณบดีเป็นประธาน พิจารณาในภาพรวม และกลั่นกรองผลประเมินสายผู้สอนของภาควิชาต่างๆ พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ สรุปความเห็นในการประเมินแต่ละรอบส่งมหาวิทยาลัย

17 รอบเวลาการประเมิน 9 ก.พ. 56 11 ก.พ.56 19 พ.ย. 55 7- 14 ธ.ค.55 1 wk?
หน่วยการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนภาควิชา/หน่วยงานให้บุคลากรดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 20-22 พ.ย. 55 หัวหน้าเลือกเพื่อนร่วมงานให้ประเมินใครบ้าง พ.ย. 55 เจ้าตัวประเมิน+ประเมินเพื่อนร่วมงาน 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 55 หัวหน้าประเมิน+สรุปคะแนน(สมรรถนะ+ลงคะแนนKPI) 7- 14 ธ.ค.55 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ธ.ค.55 คณะอนุกรรมการ+กรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลประเมิน 27 ธ.ค. 55– 7 ม.ค.56 บุคลากรเข้าดูผลประเมินให้หน่วยงานแจ้งผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงรายมือชื่อรับทราบ (อุทธรณ์) 8 ม.ค ก.พ. 56 คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 9 ก.พ. 56 หน่วยการเจ้าหน้าที่ส่งหน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน+แจ้งมหาวิทยาลัย 11 ก.พ.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการ กลั่นกรองก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป 1 wk?

18 คำถาม

19 กรณี(หน่วยงาน) ไม่สามารถส่งผลการประเมินได้ตามเวลา
จะส่งรายชื่อ หัวหน้าหน่วยงานให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา เสนอกรรมการกลั่นกรองลดค่าคะแนนหัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา ดังนี้ ช้ากว่ากำหนด 1 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด 2 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด 3 อาทิตย์ ช้ากว่ากำหนด >4 อาทิตย์ กรรมการกลั่นกรองจะพิจารณา


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google