งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คุณภาพการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) กรกฎาคม 2551

2 ...หลักการ... ความเที่ยงตรง / ถูกต้อง ความเชื่อมั่น ความมีประสิทธิภาพ

3 ...มาตรฐานคุณภาพการประเมิน...
 คู่มือ / เกณฑ์ / แนวทางการประเมิน  คณะกรรมการ  องค์ประกอบ  ความเป็นกลาง  ความเชี่ยวชาญ / เทคนิค  ขั้นตอน / วิธีการ  วางแผน  กำหนดผู้รับผิดชอบ  ดำเนินงาน / ประเมิน  สรุปผล  อื่นๆ  จรรยาบรรณ  เป็นกลาง  สร้างสรรค์

4 ควรมีทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
04/04/60 รูปแบบการประเมิน ควรมีทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แบบเป็นทางการ มีลักษณะดังนี้ - แจ้งกำหนดการไปประเมินให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า (ตามความเหมาะสม) - ไปประเมินพร้อมกันทั้งคณะ (กรรมการ) - ประเมินภายในเวลาที่กำหนด กำหนดประเด็นซักถามชัดเจน (ตามรายละเอียด ในคู่มือการประเมิน) แบบไม่เป็นทางการ เช่น - โทรศัพท์สอบถามข้อมูลบางส่วนจากผู้ปกครอง และชุมชน - พูดคุยซักถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาจากพ่อค้า แม่ค้า สถานประกอบการ หรือผู้ปกครองที่อยู่รอบบริเวณสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ที่สุด

5 จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ
04/04/60 วิธีการประเมิน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ (ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) การสังเกต การสำรวจร่องรอย การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน การทดสอบ ฯลฯ จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ

6 สรุป / ตัดสินผล 04/04/60 หลังจากคณะกรรมการดำเนินการประเมินตามภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้ คณะกรรมการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกแง่มุม กรรมการแต่ละคนให้คะแนนตามรายการประเมิน แต่ละโรง ประเภท คณะกรรมการรวมสรุปคะแนน เรียงลำดับคะแนน และจัดอันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5... กรณีได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการต้องอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตัดสินใจหาข้อสรุปในการจัดอันดับให้ได้

7 ข้อสังเกตในการประเมิน
กรรมการ  ความเชี่ยวชาญ  ความเป็นอิสระ  ความเป็นธรรม

8 แนวปฏิบัติ คณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย สลับกรรมการไม่ให้ซ้ำกันในแต่ละระดับ

9 ข้อพึงระมัดระวัง ความเป็นเอกภาพของคณะกรรมการ
ความถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมของข้อมูลตามเกณฑ์ ความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นแต่ละประเด็น

10 จรรยาบรรณผู้ประเมิน เป็นกลาง ระบุประเด็นในการประเมิน
คำถามชัดเจนไม่พาดพิงในเรื่องอื่นๆ ตรงไปตรงมา ไม่มีนัย / ข้อซ่อนเร้น / อคติ

11 ความเป็นธรรม / ถูกต้อง
แต่ละคนมีอิสระในการให้คะแนน ตรวจสอบการให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด สรุปรวมคะแนนแต่ละโรงเรียน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google