งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

2 2. 1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คำนิยาม “สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภทที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1.ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระทำอันถือได้ว่า ทุจริต 2.ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 3.ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไร สุทธิและจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุน 4.สหกรณ์จะต้องผ่านเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพของกรมตรวจบัญชีในระดับ คะแนนมากกว่า 60 คะแนนขึ้นไป

3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย ของจังหวัดปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ร้อยละ ของสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานนำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 55 สหกรณ์ 49.09% ผลผ่านมาตรฐาน 27 สหกรณ์ คิดเป็น ร้อยละ (ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด)

4 2.2 ร้อยละของสหกรณ์ที่ยกระดับชั้นการคุณภาพ การควบคุมภายในจากพอใช้เป็นระดับดีถึงดีมาก
คำนิยาม “ ร้อยละของสหกรณ์ที่ยกระดับชั้น คุณภาพการควบคุมภายในจากระดับพอใช้เป็น ระดับดีถึงดีมาก” หมายถึง 1. ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินผ่าน เกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในระดับพอใช้ใน ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการปรับปรุงหรือ พัฒนาจนสู่ระดับดีถึงดีมากในปีงบประมาณ 2552 2. สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภท 3. สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพการ ควบคุมภายในระดับพอใช้ปี 2551 โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2552 ร้อยละ 36.74 61.53

5 2.4 ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์
คำนิยาม 1.สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภทที่มี ระบบควบคุมภายในระดับดีและดีมาก จากการ ประเมินชั้นคุณภาพควบคุมภายในปี 2551 2. “การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิ บาลของสหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์นำ หลักธรรมภิบาลไปใช้ในการกำกับดูแลสหกรณ์ โดยมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า เป้าหมายของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ 53 แห่ง ผล (ยังสรุปไม่ได้เนื่องจากต้องรอสรุปไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2554)

6 3. เกณฑ์การให้คะแนน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนี้
ระดับที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานระหว่างกรมตรวจบัญชีและกรมส่งเสริม สหกรณ์และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ ระดับที่ 2 คณะทำงานร่วมฯ จัดทำเกณฑ์ชี้วัดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ระดับที่ 3 ทดสอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ระดับที่ 4 ประชุมชี้แจงสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารจัดการสหกรณ์ นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ ผู้แทนหัวหน้า หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ระดับที่ 5 สหกรณ์จังหวัดทำ MOU กับสหกรณ์ที่มีระบบควบคุม ภายในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

7 4) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 5) ต้องจัดเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจ สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำเนินการหรือสมาชิกทีได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ 6) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรร ประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 7) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจสหกรณ์
คำนิยาม ปริมาณธุรกิจ หมายถึง ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ทุกประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจการรับฝากเงิน/การให้กู้เงิน/จัดหาสินค้ามาจำหน่าย/การรวบรวมผลผลิตเพื่อขายหรือการแปรรูป/การแปรรูป/การให้บริการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจรวมของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ปริมาณธุรกิจประจำปีงบประมาณ หมายถึง ปริมาณธุรกิจระหว่างเดือนกันยายน ปีก่อน ถึงเดือนสิงหาคม ปีปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 9.84 เป้าหมาย ของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ร้อยละ 4 ของปริมาณธุรกิจ(ปริมาณปีฐาน 52 เท่ากับ พันล้านบาท) ผล พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.84 ของปี 2553 (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google