งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมฯ ( แห่ง ) 109 100 4. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมี ส่วนร่วมฯ ( ราย ) 41,367 30,29773.24

2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น กิจกรรมแผนผล ร้อย ละ 1. ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อ พัฒนาสู่ดีเด่น ( ครั้ง ) 12975 2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( ครั้ง ) 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2

3 การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ หลักการฯ ( แห่ง ) 11100 2. จัดเวทีชาวบ้าน ( ราย ) 30 100 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ( แห่ง ) 11100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3

4 โครงการในพระราชูปถัมภ์และพระราชานุเคราะห์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ - แนะนำ ส่งเสริม เกี่ยวกับ หลักการฯ ( โครงการ ) 100 2. โครงการคลีนิกเกษตรฯ - จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ฯ ( ครั้ง ) 23150 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2

5 ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ( แห่ง ) 22100 2. จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบ การฯ ( ราย ) 2735129.62 3. จัดประกวดบันทึกรายงานการ ประชุม ( ครั้ง ) 100 4. จัดให้มีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม ( แห่ง ) 22100 5. ติดตามและประเมินผล ( แห่ง ) 200 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 4 กิจกรร ม 5

6 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำชี้แจงการดำเนินกิจกรรมฯ ( แห่ง ) 22100 2. ฝึกอบรมให้แก่สมาชิก ( ราย ) 10050 3. ฝึกอบรมให้แก่กรรมการและ พนักงาน ( ราย ) 40 100 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( ราย ) 4000 5. สนับสนุนเงินอุดหนุน ( แห่ง ) 200 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 4 กิจกรร ม 5

7 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประสานงานกับ สปก.( ราย ) 7000 2. แต่งตั้งวิทยากร ( ราย ) 200 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2

8 การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( คณะกรรมการกลาง ) กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมคณะกรรมการกลาง ระดับอำเภอ ( ครั้ง ) 3267 2. จัดประชุมคณะกรรมการกลาง ระดับจังหวัด ( ครั้ง ) 3267 3. รายงานผลสำนักจัดตั้งฯ ( ครั้ง ) 3267 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3

9 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการ กรม ) กิจกรรมแผนผล ร้อย ละ กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. แนะนำ พัฒนาให้สหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ครั้ง ) 20315 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง พัฒนาฯ ( ครั้ง ) 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google