งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี

2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปของสก./ กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ได้รับรองการรับรองมาตรฐาน อย. หรือ Q เป้าหมาย 2 แห่ง 3 ผลิตภัณฑ์ 100 % ผล อ. ย. 6 ผลิตภัณฑ์ Q 1 ผลิตภัณฑ์

3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ ) สหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานทั้งหมด 57 สหกรณ์

4 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( เกณฑ์มาตรฐานกรมฯ 8 ข้อ ) สหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานทั้งหมด 74 สหกรณ์ 71 กลุ่มเกษตรกร

5 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์ เป้าหมายรวม 6,943,489,076 บาท ล้าน บาท ผล 7,254,804,762 บาท 100 %

6 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละสหกรณ์ที่สามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ สหกร ณ์

7


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google