งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมของเขต สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จ. ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมของเขต สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จ. ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมของเขต สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จ. ราชบุรี

2 หน่วยงานสนับสนุน ( สคร./ สสจ.) ความสำเร็จ ต้องเข้าใจ HIVQUAL – T คืออะไรและทำเพื่อ อะไร มีการดึงเอาหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา พูดคุยและเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการของ ผู้ปฏิบัติงาน แล้วจึงนำเอา HIVQUAL – T เข้า ไปร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อจะได้วัดคุณภาพของ งาน ทำให้ทราบปัญหาของทีมงานแล้วจึงหา ทางแก้ไขโดยการเพิ่มพันธมิตรการทำงานจาก แผนกต่างๆ ในรพ. การประสานงานและวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละ หน่วยงาน แล้วประสานความช่วยเหลือเพื่อ แก้ไขปัญหา นำปัญหาเข้าที่ประชุมคณะทำงานเอดส์ มีครู ก. เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือเป็นที่ ปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน

3 หน่วยงานสนับสนุน ( สคร./ สสจ.) โอกาสพัฒนา ทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน เปิดโอกาสให้ทุก หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานและหาแนวทางร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนทั้งภายในและ ภายนอก ทั้งระดับพื้นที่ ระดับภาค ไปจนถึงระดับประเทศ

4 หน่วยบริการ จุดแข็ง มีการทำงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบมีการมุ่งมั่นและมีใจรักในการ ทำงาน มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีงบประมาณสนับสนุน มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เข้มแข็งช่วยสนับสนุนการ ดำเนินงานของบุคลากรในรพ. ระบบมีความเอื้ออำนวย

5 หน่วยบริการ จุดอ่อน Work load ในการคีย์ข้อมูลเนื่องจากมีผู้ป่วย มากขึ้น ระบบบริการ แพทย์เปลี่ยนบ่อย แนวทางการวินิจฉัยไม่เป็น แนวเดียวกัน ปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน คนไข้ไม่มาตามนัด การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบางแห่งไม่ เอื้ออำนวย ระยะเวลาในการประเมินผลของโปรแกรม HIVQUAL-T นานเกินไป

6 หน่วยบริการ ปัญหาอุปสรรค ระบบข้อมูลมีหลายระบบไม่ เชื่อมโยงกันเพิ่มภาระงานให้ ผู้ปฏิบัติงาน ข้อจำกัดของการใช้ยา สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยไม่นิ่ง สิทธิประโยชน์แตกต่างกัน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

7 หน่วยบริการ โอกาสพัฒนา มีงบประมาณสนับสนุนจาก หลายแหล่ง มีหลายองค์กรมาร่วมกันทำงาน มีการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

8


ดาวน์โหลด ppt สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมของเขต สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จ. ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google