งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมบูรณ์
ทำความเข้าใจกับ HA กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมบูรณ์ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม การทบทวนประเมินตนเองทุกระดับ การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2 ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง
แนวคิด มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของผู้ป่วย และผู้รับบริการ การดูแลแบบองค์รวม การทำมาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบัติ การพิทักษ์ สิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ

3 การทำงานเป็นทีม ครอบคลุม ทีมภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน
ครอบคลุม ทีมภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวิชาชีพ ระหว่างระบบงาน ในกลุ่มผู้บริหาร และผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เปิดใจรับฟังกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ Grand Round ประชุมของทีมงาน

4 การทบทวนประเมินตนเอง
การทบทวน (Review) การตรวจสอบ (Audit) การประเมิน (Assessment)

5 ก. ขจัดความเสี่ยง หรือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด หรือให้น้อยที่สุด
เป้าหมาย ก. ขจัดความเสี่ยง หรือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด หรือให้น้อยที่สุด ข. การรักษาความคงเส้นคงวา ของการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ ค. เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6 ในมุมมองของผู้รับผลงาน
การทบทวน ในมุมมองของผู้รับผลงาน ในมุมมองของผู้ทำงาน ในมุมมองของวิชาชีพ ในมุมมองขององค์กร

7 วิธีการทบทวน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

8 สรุป

9 การพัฒนาการและการเรียนรู้
สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ ฝึกฝนทักษะของทีม คุณภาพเริ่มที่แต่ละคน คุณภาพคือการทำงานของเราให้ง่ายขึ้น

10 การพัฒนาการและการเรียนรู้
สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ (คิดเชิงบวก, ตื่นตัว, เห็นคุณค่า, ให้โอกาส, มีแรงจูงใจ) ฝึกฝนทักษะของทีม คุณภาพเริ่มที่แต่ละคน คุณภาพคือการทำงานของเราให้ง่ายขึ้น (ซ้ำซ้อน, ซับซ้อน, สูญเปล่า, สูญหาย, เสียเวลา, เสียโอกาส) คุณภาพ คือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพ คือการทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กร / หน่วยงานสมบูรณ์ แผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

11 เครื่องชี้วัด ความสำเร็จ
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ภาพรวม ใช้วิกฤติเป็นโอกาส เชิงรุก สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ จุดเริ่ม นำปัญหามาทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหา วิเคราะห์เป้าหมายและกระบวนการอย่างเป็นระบบ ประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA กระบวนคุณภาพ C-A-P-D (RM/QA) P-D-C-A(QA) C-A-P-D(CQI) องค์กรเรียนรู้และพัฒนา เครื่องชี้วัด ความสำเร็จ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด QA/CQI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของหน่วยงาน เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดีขึ้น มาตรฐาน HA ไม่เน้นมาตรฐานHA มาตรฐาน HA ที่จำเป็นและปฏิบัติได้ไม่ยาก มาตรฐาน HA ครบถ้วน ประเมินตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยง(ไม่เน้นแบบฟอร์ม) เพื่อการหาโอกาสพัฒนา เพื่อสังเคราะห์การพัฒนาและผลที่ได้รับ ความครอบคลุม ครอบคลุมปัญหาที่เกิด ครอบคลุมกระบวนสำคัญการทั้งหมด เชื่อมโยงกระบวนการและระบบงาน

12 กลวิธีการคิดค้นมาตรการแก้ไขปัญหา
คัดกรอง คิดสร้างสรรค์ มาตรการป้องกัน ข้อมูล Input Process Monitor Root Cause Analysis มาตรการแก้ไข Existing Guidelines

13 โอกาส ความเป็นจริง วิชาชีพ ผู้รับผลงาน ศักยภาพ ความคาดหวัง มาตรฐาน ความต้องการ โอกาสพัฒนา บรรทัดฐาน ปัญหา ปัญหา สภาพปัจจุบัน ความเสี่ยง ความสูญเสีย


ดาวน์โหลด ppt กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google