งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
(หน่วยบริการปฐมภูมิ) เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

2 วิสัยทัศน์ (Vision) หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นหน่วยบริการของชุมชนที่มีคุณภาพ ทุกภาคีมีส่วนร่วม ผู้ให้บริการมีความสุข ชุมชนสุขภาพดี ภายในปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พันธกิจ (Mission) พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริการเชิงรุก และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาระบบบริการในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ พัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมสุขภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

4 ผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ (Goal) ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ (องค์รวม ผสมผสาน ต่อ เนื่อง พึงพอใจ สามารถพึ่งตนเองได้) ผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสุขภาพของชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

5 พัฒนาระบบสนับสนุนและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริการและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบสนับสนุนและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

6 การพัฒนาระบบสนับสนุนและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบสนับสนุนและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพื่อให้มีกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่ชัดเจนในทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

7 เป้าหมาย ระบบสนับสนุน และกลไกการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงในทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

8 พัฒนาโครงสร้างและกำหนดบทบาทการสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิทุกระดับ
กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างและกำหนดบทบาทการสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิทุกระดับ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พัฒนารูปแบบให้บริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่ชัดเจน ทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

9 ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการปฐมภูมิใน 5 จังหวัดภาคใต้ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของ สสจ.และ คป.สอ. มีโครงสร้าง และ ระบบการขับเคลื่อนหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการปฐมภูมิใน 5 จังหวัดภาคใต้ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

10 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

11 1.พัฒนาโครงสร้างและกำหนดบทบาทการสนับสนุน หน่วยบริการปฐมภูมิในทุกระดับ
1.1 จัดทำโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักของทุกระดับ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ 1.3 มีแผนพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

12 2. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ 2.2 จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโดยมีคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลร่วมวิเคราะห์ และพิจารณาแผน 2.3 คณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิร่วมดำเนินงาน และร่วมประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

13 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน
3.1 ระบบยา การจัดระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด บัญชียาระบบเดียวที่สอดคล้องกับโรงพยาบาลแม่ข่าย - มีการควบคุมคลังยาโดยเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

14 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน
3.2 ระบบเชื่อมโยงบริการ สนับสนุนให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จัดให้มีระบบช่องทางด่วน (Green Channel) จัดระบบไหลเวียนข้อมูล ส่งต่อ แจ้งกลับ - จัดระบบรองรับผู้ป่วย Refer back สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

15 จัดให้มี โปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ
3 กำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน 3.3 ระบบข้อมูล จัดให้มี โปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

16 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน
3.4 ระบบชันสูตร - กำหนดมาตรฐานระบบชันสูตร - ควบคุมคุณภาพระบบชันสูตร โดยรพ.แม่ข่าย - พัฒนาระบบอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ในการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

17 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน
3.5 ระบบ Supply และระบบควบคุมป้องกันการติดเชื้อ ( IC ) - จัดทำ Central Supply ในทุก CUP - ระบบกำจัดขยะติดเชื้อ - ระบบปราศจากเชื้อของเครื่องมือทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

18 4. จัดระบบสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจนทุกระดับ
4.1 สนับสนุนให้มี Fixed Cost (ค่าบริหารจัดการขั้นต่ำให้) หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง 4.2 แม่ข่ายบริหารงบ OP เพื่อช่วยเหลือ หน่วยบริการปฐมภูมิที่ขาดสภาพคล่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google