งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเพื่อประสานแผน การทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการติดตามกำกับงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเพื่อประสานแผน การทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการติดตามกำกับงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเพื่อประสานแผน การทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการติดตามกำกับงาน
ประชุมเพื่อประสานแผน การทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการติดตามกำกับงาน โครงการกองทุนโลกด้านเอดส์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

2 เป้าหมายการทำงาน โครงการกองทุนโลก
เป้าหมายการทำงาน โครงการกองทุนโลก การเข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐานและเป็นมิตร พฤติกรรมป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวี ของ ประชากร กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงระบบบริการ ที่ครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืน PCM คือกลไกการ ประสานเชื่อมโยงภาคี

3 บทบาทศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ PCM รอบหลอมรวม RCC & R8
1) ประสานการพัฒนา บริการที่เป็นมิตรต่อ กลุ่มประชากร เป้าหมายและ เชื่อมโยงบริการเชิงรุก โดยภาคประชาสังคม กับบริการของ สถานพยาบาล 2) ประสานการส่งเสริม สภาพแวดล้อมทาง สังคมและการบริหาร จัดการที่เอื้อต่อการ ดำเนินงานป้องกันการ ติดเชื้อฯ ใน กลุ่มเป้าหมายและดูแล รักษาผู้ติดเชื้อภายใน จังหวัด

4 บทบาทศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ PCM รอบหลอมรวม RCC & R8
3) จัดการการส่งเสริมการ เป็นเจ้าของและพัฒนา ศักยภาพ อปท.ภายใน จังหวัด ในการใช้ ทรัพยากร ของ อปท. รวมถึงการระดมทรัพยากร จากแหล่งอื่นในการ วางแผนและดำเนินการ ป้องกันการติดเชื้อฯใน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 4) บูรณาการกลยุทธ์ป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรเป้าหมายและการ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเข้าสู่ กระบวนการนโยบายของ จังหวัด โดยพัฒนาการใช้ ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด และระดมทรัพยากรในพื้นที่

5 บทบาทศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ PCM รอบหลอมรวม RCC & R8
5) ประสานแผนปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อฯและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อฯเพื่อให้การดำเนินงาน โดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้ง ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนโลกและแหล่งงบต่างๆ เพื่อพิจารณาการระดมความ ร่วมมือและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้เกิดกิจกรรมการป้องกัน การติดเชื้อฯและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อฯ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง จังหวัด 6) ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งส่วนของ สถานการณ์เอดส์และการ ดำเนินงาน พร้อมกับแก้ไขปัญหา และอำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากรูปแบบและ วิถีการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติด เชื้อฯที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วน ของการขยายการดำเนินงานสู่ พื้นที่อื่น และการใช้เป็นข้อมูลใน กระบวนการนโยบายของจังหวัด

6 แผนปฏิบัติการฯในส่วน ของ PCM จังหวัดขอนแก่น (R8-June2554)
ประชุมการพัฒนา และเชื่อมโยง เครือข่ายบริการ1วัน จังหวัด 45 คน สคร.6 เป้าพัฒนา ระบบการส่งต่อ คน 2) ประชุมวางแผนฯ ติดตาม กำกับผลการ ดำเนินงานฯ 2 ครั้งๆละ 1 วัน (25 คน/ครั้ง) วันที่ 23 กพ.2554 วันที่ เมย.2554

7 แผนปฏิบัติการฯในส่วน ของ PCM จังหวัดขอนแก่น (R8-June2554)
3) ประชุมสรุปการ สำรวจข้อมูล ประชากร กลุ่มเป้าหมาย 1วัน จังหวัด 30 คน มีนาคม 2554 4) อบรมปรับเปลี่ยน ทัศนคติของบุคลากร ทางการแพทย์ และการ ให้บริการปรึกษาและ ดูแลรักษาSTI - สคร.จัด มีค.54 ณ โรงแรมโฆษะ ให้เป้า ขก. 8 คน

8 แผนปฏิบัติการฯในส่วน ของ PCM จังหวัดขอนแก่น (R8-June2554)
5) อบรมพัฒนาทีมงาน บริการเชิงรุกที่เป็น มิตรสำหรับพนักงาน บริการ 1วัน สคร.จัดที่อุดร เป้าหมาย 8 คน 17 มีนาคม 2554 6) ประชุมเพื่อสร้างความ ตระหนักในการดำเนินงาน ป้องกันเอชไอวีและลดการตี ตราในกลุ่มพนักงานบริการ 2 วัน (ในระดับ อปท.) สคร. ให้เป้า ขก. 20 คน พื้นที่เป้าหมาย ภายใน มีนาคม 2554

9 7) การประชุมสรุปบทเรียนและสรุปงานประจำปี เป้าหมายจังหวัด 1 วัน 25 คน
แผนปฏิบัติการฯในส่วน ของ PCM จังหวัดขอนแก่น (R8-June2554) 7) การประชุมสรุปบทเรียนและสรุปงานประจำปี เป้าหมายจังหวัด 1 วัน 25 คน วันที่ มิถุนายน 2554

10 แผนปฏิบัติการฯในส่วน ของ PCM จังหวัดขอนแก่น (R8-June2554)
8) การส่งเสริมการเป็นเจ้าของร่วมกันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี เป้าหมาย อปท.2 แห่ง วันที่

11 สำนักโรคเอดส์ฯ ติดต่อตรง มูลนิธิไทยอาทร สนับสนุน(ช่อง TBCA)
แผนปฏิบัติการฯในส่วน ของ PCM จังหวัดขอนแก่น (R8-June2554) การดำเนินงานส่งเสริมการเป็นเจ้าของร่วมกันของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่ผ่านมา ?? สำนักโรคเอดส์ฯ ติดต่อตรง มูลนิธิไทยอาทร สนับสนุน(ช่อง TBCA) เครือข่าย PHA และกลุ่มระดับอำเภอ สสจ. รอบเยาวชน และรอบ RCC สสจ. รอบ TB


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเพื่อประสานแผน การทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการติดตามกำกับงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google