งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานกลุ่ม : คุณสยาม เลขานุการกลุ่ม : คุณรัตนา ผู้นำเสนอ : คุณศรัญญา, คุณจรรยวรรธน์ สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานกลุ่ม : คุณสยาม เลขานุการกลุ่ม : คุณรัตนา ผู้นำเสนอ : คุณศรัญญา, คุณจรรยวรรธน์ สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานกลุ่ม : คุณสยาม เลขานุการกลุ่ม : คุณรัตนา ผู้นำเสนอ : คุณศรัญญา, คุณจรรยวรรธน์ สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 5

2 ข้อเสนอจากที่ประชุม การดูแลงบประมาณให้ทั่วถึง มีการติดตามการ ทำงาน การส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงประชาชน โดย ผ่านสื่อวิทยุหลัก / ชุมชน หนังสือพิมพ์ ทีวี เคเบิ้ล ทีวี ศิลปินพื้นบ้าน อสม. ผู้นำชุมชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อบต. วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชน ได้มากที่สุด สามารถเป็นศูนย์เตือนภัยได้ในทุก เรื่อง เช่น กรณีการเตือนภัยน้ำท่วม เป็นต้น จัดตั้งเครือข่ายแต่ละจังหวัดเพื่อประสานงาน ระหว่างสื่อและ สคร. 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การ ทำงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์

3 จุดแข็งมีหน่วยงานเครือข่ายเดิมที่ ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว จุดอ่อนการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทั่วถึงและ งบประมาณ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การ ทำงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์

4 2. ทำความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต่อการพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ กรณีการพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน 3. วางแผนแนวทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ กรณีการพัฒนา อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน เช่น ช่องทางการ สื่อสารในแต่ละระดับ

5 ข้อเสนอจากที่ประชุม  จัดเจ้าหน้าที่และงบประมาณลงใน ทุกอำเภอ  สื่อทุกสื่อและประชาชนมีส่วนร่วมใน การทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน แนวทางเดียวกัน ทำความเข้าใจจากทั้งในระดับ กระทรวง เขต จังหวัด สื่อ  พัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้ ประชุมวิชาการ เสวนา ประชาคม

6 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 1. การพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่าย เดิม 2. การพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในด้านองค์ ความรู้เรื่องโรคและด้านการดูแลสุขภาพ 3. การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การสื่อสารจากกรมฯไปยังสื่อ การ สื่อสารจากสื่อไปยังประชาชน 4. การติดตามและประเมินผลการทำงาน การ ประเมินผลการรับรู้ของประชาชนในส่วนของ ข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้ประชาชนไป 5. ความยั่งยืนของการทำงานร่วมกันด้านสุขภาพ  ความยั่งยืนของการทำงานของสื่อกับ ประชาชน  การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ประธานกลุ่ม : คุณสยาม เลขานุการกลุ่ม : คุณรัตนา ผู้นำเสนอ : คุณศรัญญา, คุณจรรยวรรธน์ สรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google