งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ( การปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ( การปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ( การปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน )

2 ดร. นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี บทบาทของจังหวัดในการ ขับเคลื่อน นโยบายอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง

3 องค์ประกอบ การบริหาร จัดการ ของจังหวัด ที่สนับสนุน การ ขับเคลื่อน อำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็ง แบบยั่งยืน การ มอบหมาย ผู้รับผิดชอ บ สรุปรายงาน และเสนอแนะ การปรับปรุง สื่อสาร นโยบาย แลกเปลี่ยน ระหว่าง หน่วยงาน จัดสรร งบประมาณหรือ ระดมทุน กระบวนการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย วางแผนและปฏิบัติการ ระหว่างหน่วยงาน องค์ประกอบที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งของจังหวัด

4 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. บุคลากรของสสจ. สสอ. และรพ. เข้า ร่วมประชุม / อบรม - อบรมการ ควบคุมวัณโรค - อบรมการ ควบคุมวัณโรค สำหรับบุคลากร ที่รับงานใหม่ สำหรับบุคลากร ที่รับงานใหม่ 3- 4 - ประชุมการ พัฒนาวิชาการ - ประชุมการ พัฒนาวิชาการ เครือข่ายในการ ปลอด เครือข่ายในการ ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า 7- 1 8

5 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. - ประชุมการพัฒนา ศักยภาพด้าน - ประชุมการพัฒนา ศักยภาพด้าน โรคจากการ ประกอบอาชีพ โรคจากการ ประกอบอาชีพ 18 - 19 - ประชุมการ สนับสนุนการ - ประชุมการ สนับสนุนการ ควบคุมการ บริโภคยาสูบ ควบคุมการ บริโภคยาสูบ และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ระดับองค์กร ปกครองส่วน ระดับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ท้องถิ่น24

6 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. - ประชุมติดตามการ ดำเนินงาน - ประชุมติดตามการ ดำเนินงาน พัฒนาอำเภอ ป้องกันควบคุม พัฒนาอำเภอ ป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน โรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน 25 ( เขต 5) 31 ( เขต 4) การ ประเมิน Self - อำเภอส่งผลการ ประเมิน Self Assessment รอบ 2 ผ่านระบบ Assessment รอบ 2 ผ่านระบบ Online Online

7 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. - สคร.4 ราชบุรี ประเมิน องค์ประกอบการ สนับสนุนอำเภอ ป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืนของจังหวัด ( ครั้งที่ 2) - จังหวัดแจ้งรายชื่อ อำเภอที่คัดเลือก - ประชุมสรุปบทเรียน ภาคีเครือข่ายอำเภอ ควบคุมโรคฯ

8 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. - จังหวัดประเมิน ความพึงพอใจต่อ การสนับสนุนของ กรม คร. การสนับสนุนของ กรม คร. - สคร.4 ราชบุรี ประเมินอำเภอ เป้าหมายและอำเภอ ใกล้เคียง เป้าหมายและอำเภอ ใกล้เคียง จำนวน 8 จังหวัด 16 อำเภอ จำนวน 8 จังหวัด 16 อำเภอ 1- 14

9 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. - สคร.4 ราชบุรี นิเทศการประเมิน Self Assessment ของอำเภอ Self Assessment ของอำเภอ ผ่านการตรวจ ราชการของ ผ่านการตรวจ ราชการของ เขตตรวจราชการที่ ๔, ๕ เขตตรวจราชการที่ ๔, ๕ - ประชุมถอดบทเรียน การประสาน แผนพัฒนาการเฝ้า ระวังป้องกัน แผนพัฒนาการเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรค ระดับ จังหวัด ควบคุมโรค ระดับ จังหวัด

10 แผนการดำเนินงานตามนโยบายอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งระดับจังหวัด / อำเภอ ( มีนาคม – กันยายน 2554) กิจกรรมกำหนดการ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. - กรมควบคุมโรคจัด ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน อำเภอเข้มแข็ง ( ประกาศอำเภอ อำเภอเข้มแข็ง ( ประกาศอำเภอ ดีเด่น ) ดีเด่น )

11


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ( การปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google