งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานข้อสั่งการ ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานข้อสั่งการ ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานข้อสั่งการ ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
- เร่งรัดการดำเนินงานพัฒนา DHS) ให้บรรลุตามเป้าหมาย - นำแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการให้บริการ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและให้ชุมชนมีส่วนร่วม และใช้ CBL (Context Base Learning) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีแพทย์ใน รพ.เป็นที่ปรึกษาให้ นสค.(หมอครอบครัว) ให้ครบทุกแห่ง - การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการนำเสนอข้อมูลสภาวะสุขภาพของอำเภอต่อกรรมการ DHS เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

2 สิ่งที่จังหวัดดำเนินการ
๑. จัดเวทีนำเสนอติดตามความก้าวหน้า DHS ระดับจังหวัด ๒. จังหวัดเยี่ยมติดตามเพื่อเสริมสร้างคุณค่า DHS ในระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอ ๓. จังหวัดจัดทีมเยี่ยมไขว้ระหว่างจังหวัดในเครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๔. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา CBL โดยใช้ รพ.ชุมชน เป็นพี่เลี้ยง และในระดับจังหวัด/พัฒนาวิทยากรกระบวนการ CBL ๕. จัดอบรม อสม./นสค. ในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย WE CAN DO และนำเข้าสู่โปรแกรมใช้งานในระบบ DATACENTER

3 รายงานข้อสั่งการ ข้อสั่งการ ๒. Service Plan เน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม

4 สิ่งที่จังหวัดดำเนินการ
๑. เครือข่ายเชี่ยวชาญทุกสาขา จัดทำแผนพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาการบริหารจัดการ ของแต่ละเครือข่าย และจัดเวทีนำเสนอแผนและผลการดำเนินงาน ๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวดี ๆ ที่เชื่อมโยงการบริการตั้งแต่ รพท.จนถึง ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt รายงานข้อสั่งการ ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google