งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบประมาณ,งบเงินอุดหนุน,ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบประมาณ,งบเงินอุดหนุน,ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบประมาณ,งบเงินอุดหนุน,ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
สวัสดีค่ะ

2 1.เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
หมายถึง ความหมายของนักเรียนยากจน เกณฑ์การจัดสรร ลักษณะกรใช้งบประมาณ

3 2. แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน, รายงาน สพท.เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดำเนินกาจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน รายงานผลการดำเนินงาน

4 3. หลักเกณฑ์กรใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน
ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายได้ 4 รายการ ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะในการเดินทางไป - กลับ

5 การดำเนินการ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน 1) จัดซื้อ/จ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) จัดทำบัญชีวัสดุ 3) จัดทำใบเบิก

6 4) จัดทำหลักฐานให้นักเรียนลงชื่อรับ
5) แนบไว้กับหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง ตามข้อ 1. ตั้งแต่ 2) – 4) ค่าอาหารกลางวัน - ดำเนินการโดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้ 3.1 จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหลักฐานการจ่าย เหมือนกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันที่รับ โอนจาก อบต.

7 3.2 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 3.3 จ่ายเป็นเงินสด หลักฐานการจ่ายประกอบด้วย 1) หลักฐานการจ่ายเงินยืม 2) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง ไป – กลับ - จัดให้นักเรียน ตามสภาพจริง ตามความจำเป็น - การดำเนินการ

8 จ่ายเงินสด หลักฐานการจ่ายประกอบด้วย
- จัดให้นักเรียนตามสภาพจริง ตามความ จำเป็น จ้างเหมารถรับ – ส่ง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุ

9 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
การนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การคัดเลือกเด็กในกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ ไม่เหมาะสม เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน/ไม่มีเอกสาร ในการตรวจสอบ

10 µèÍÀÒ¤ºèÒ¤ÃѺ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบประมาณ,งบเงินอุดหนุน,ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google