งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551
โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน

2 สถานการณ์ด้านการเงิน(จุดอ่อน) ของการดำเนินงาน ตุลาคม50- มิถุนายน 2551
สถานการณ์ด้านการเงิน(จุดอ่อน) ของการดำเนินงาน ตุลาคม50- มิถุนายน 2551

3 การมีหลักประกันสุขภาพ(โอกาส)
ข้าราชการ 1, คน ประกันสังคม , คน บัตรทอง 22, คน ประชากรสิทธิอื่นๆ คน รอพิสูจน์สัญชาติ 200 คน รวมผู้มีสิทธิ์ 27,998 คน ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ สิทธิว่าง 479 คน ร้อยละ 1.82 สสจ. สิทธิว่างร้อยละ ข้อมูลงานหลักประกันสุขภาพ ณ วันที่ 30 พค. 51

4 ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแก่งกระจาน(จุดแข็ง)
ตำแหน่ง จำนวน (คน) สัดส่วน : ประชากร แพทย์ 3 1 : 9,332 ทันตแพทย์ 2 1 : 13,999 เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 40+1 1 : 1,956.80 นักวิชาการสาธารณสุข 1 จนท.สายวิชาชีพอื่น +บริหาร 11 ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 11+33  สอ/สสอ.4 รวม 104 ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน รพ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน รพ.แก่งกระจาน ปีงบประมาณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2551

6 การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ
การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ.แก่งกระจาน ปีงบประมาณ ณ วันที่ มิถุนายน 2551

7 การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ
การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ.แก่งกระจาน ปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

8 เจ้าหนี้ = 2,641,689.21 บาท ณ 25 มิถุนายน 2551
เจ้าหนี้ = 2,641, บาท ณ 25 มิถุนายน 2551

9 ลูกหนี้ค่ารักษา= 2,709,483.96 ณ 25 มิถุนายน 2551
ลูกหนี้ค่ารักษา= 2,709, ณ 25 มิถุนายน 2551

10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 ถึง มิถุนายน 2551
ค่ายา 3,288, บาท ค่ารักษาตามจ่าย 2,982, บาท ค่าตอบแทน 2,943, บาท ค่าใช้สอย 1,893, บาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่น 1,680, บาท ค่าวัสดุการแพทย์ 1,531, บาท ค่าจ้างชั่วคราว 1,425, บาท ค่าสาธารณูปโภค , บาท ค่าวัสดุทั่วไป , บาท ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม , บาท

11 แนวโน้มดัชนีการเงิน

12 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)

13 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

14 อัตราส่วนเงินสด (cash Ratio >=0.7)

15 5 ลูกหนี้ NPLปีงบประมาณ 2551
ณ 30 มิถุนายน 2551

16 บทสรุปโรงพยาบาลแก่งกระจาน
1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 7 ปกติ 2. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง(QR,CR,I/E) 2.1 QR >1 มีสภาพคล่องทางการเงิน 2.2 CR >1.5 มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น 2.3 I/E >1 สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพในการบริหารรายรับ 2.4 แนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงต้องควบคุมภายในทางการเงิน 3. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 3.1 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร: รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในระดับปกติ 3.2 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit มีอัตราในระดับปกติ 3.3 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW สูงกว่าค่า Mean+SD 30 เตียงต้องเฝ้าระวังหรือทบทวนตัวเลข และแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google