งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน (CHRO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน (CHRO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน (CHRO)

2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน
๑.๑ มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรในจังหวัด ๑.๒ มีการใช้ทรัพยากรในจังหวัด ๑.๓ มีการใช้ FTE ๑.๔ มีการบริหารจัดการ Labor cost ที่เหมาะสมในจังหวัด

3 แผนการดำเนินงานโดย CHRO
การจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการทุกระดับ การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและคุณธรรมจริยธรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ CHRO การพัฒนาบุคลากร

4 มาตรการ การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนกำลังคนในหน่วยงานทุกระดับ (อำเภอ จังหวัด เขต) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกำลังคนโดย CEO จังหวัดครอบคลุมเรื่อง การบริหารอัตรากำลัง การสร้างแรงจูงใจ/การสนับสนุนคนดี การกำหนด career path ในระดับจังหวัด

5 ประเด็น : การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
๑ ต.ค. ๕๖ กระทรวงประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังและ กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ส่งกรอบอัตรากำลังให้จังหวัด ๒๒ พ.ย. ๕๖ จังหวัดนำกรอบมาดำเนินการพิจารณา จัดทำกรอบ อัตรากำลังของหน่วยบริการให้แล้วเสร็จทุกระดับ

6 ข้อเสนอแนะในการวางแผนการผลิตบุคลากร
การได้รับสิทธิลาพักผ่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนและ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา เพิ่มจากปกติ อีกปีละ ๑๐ วัน การมีวันหยุดตามบริบทของพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนและเพิ่มจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด ได้แก่วันฮารีรายอ ควรมีการกำหนด FTE ขั้นต่ำ

7 ประเด็น : การบรรจุพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (พกส.) ๑ ต.ค. ๕๖ จังหวัดนำกรอบมาดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล การจ้าง พกส. ๒๒ พ.ย. ๕๖ คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพพิจารณาอนุมัติ หน่วย บริการขออนุมัติจ้างเกินกรอบ แต่ไม่เกิน FTE และวงเงิน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๓๐ พ.ย. ๕๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดจัดทำสัญญาจ้าง

8 ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการบรรจุ พกส.
มีบุคลากรสายงานสนับสนุนของโรงพยาบาล แต่ไม่มีตำแหน่งใน กรอบอัตรากำลัง/โครงสร้าง ข้อเสนอแนะ การทบทวนกรอบอัตรากำลัง เพื่อเพิ่มในส่วนของสายงานที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นของหน่วยบริการ

9 การแก้ปัญหาในการบรรจุ พกส.
หนังสือสธ.๐๒๐๑.๐๔๐/ว๑๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีสาระดังนี้ ยืนยันไม่เกินวงเงิน ๑๐% ในภาพรวมของเขต แต่จ้างเกิน ๑๐๐% (FTE) โดยให้จัดทำเป็นหนังสือราชการเสนอขอผ่าน นพ.สสจ/ผอ.รพศ./รพท. เสนอผู้ตรวจฯ โดยให้เขตบริการสุขภาพเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กพส.)

10 ประเด็น : ด้านการพัฒนาบุคลากร
การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองฯพ.ศ.๒๕๕๓ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาวิชาการ การเพิ่มศักยภาพแก่นักพัฒนาบุคลากรและนักทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรรองรับ Service Plan และปัญหากลุ่มวัย

11 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตามกฎ กพ.
(หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๑๒๐ ชั่วโมง) วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่เป็นข้าราชการที่ดี ๒. เพื่อให้เป็นไปตาม กฎ ก.พ. ในการบรรจุเข้ารับราชการ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรฯ (รวมแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจบใหม่) หลักสูตรการอบรม : ระยะเวลา ๑๒๐ ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี ๖๐ ชั่วโมง และ ศึกษาดูงาน/ฝึกทักษะ ๖๐ ชั่วโมง โดยต้นสังกัด) จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม

12 ๑.กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจบใหม่
เป้าหมาย : จำนวน ประมาณ ๒๒๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ งบประมาณ : ขอสนับสนุนจากเขต จำนวน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท (๕,๕๐๐บาท ต่อคน)

13 ๒.ข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งอื่นๆ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข จพ.สาธารณสุข และตำแหน่งอื่น ๆ

14 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารกำลังคน กิจกรรม : การฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น ๓ วัน กลุ่มเป้าหมาย : (นักพัฒน์ฯ และนักทรัพย์ฯ) ผู้รับผิดงานบริหารงาน บุคคล ๑. รพช. หน่วยละ ๒ คน ๒. สสอ. หน่วยละ ๒ คน งบประมาณ : งบประมาณเขต ๑๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สงขลา

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน (CHRO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google