งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 เมษายน 2560 หมวด 7 result.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 เมษายน 2560 หมวด 7 result."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 เมษายน 2560 หมวด 7 result

2 มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

3 7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
เป้าหมาย 75% ปีการศึกษา ที่มา : SAR

4 7.1 – 2 ผลการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
max คะแนนเฉลี่ย

5 7.1 - 3 นักศึกษาจบตามกำหนดเวลา
เป้าหมาย 80.0% ปีการศึกษา ที่มา : SAR

6 4 เมษายน 2560 7.1 – 4 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ป.โท และ ป.เอกที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor ต่อวารสารทั้งหมด โอ๋ (OK 11 มิย 54) ที่มา : sar51-53 ปีการศึกษา ที่มา : SAR

7 7.1 – 6 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์
4 เมษายน 2560 7.1 – 6 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์ เป้าหมาย 100.0% ในปีการศึกษา 53 มีหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานตามกรอบ TQF จำนวน 3 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร แป๋ม ปีการศึกษา ที่มา : SAR

8 4 เมษายน 2560 7.1 – 7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ โอ๋ (OK) ที่มา : กพร (ปรับตามปีปฏิทิน)

9 4 เมษายน 2560 7.1 – 8 จำนวนชิ้นผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร เป้าหมาย 60 ผลงาน แป๋ม AMS ปีการศึกษา ที่มา : สำนักบริหารการวิจัย

10 4 เมษายน 2560 7.1 – 9 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะ เป้าหมาย แผนฯระยะสั้น 80.0% ( ) (เป้าหมาย กพร. 80%) ปีปฏิทิน ที่มา : กพร อัตลักษณ์

11 มิติที่ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
มิติที่ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

12 4 เมษายน 2560 7.2 – 1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ปีการศึกษา ที่มา : SAR 50-52

13 7.2 – 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
4 เมษายน 2560 7.2 – 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เป้าหมาย 75% แป๋ม check ของปีล่าสุด ปีการศึกษา ที่มา : สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

14 4 เมษายน 2560 7.2-4(1) การประเมินความพึงพอใจกับการให้บริการของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด พี่อี๊ด สถาน ปี53

15 7.2 – 4(2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการของคณะ
เป้าหมาย 3.51 ที่มา : SAR 50-52

16 4 เมษายน 2560 7.2-5(1) จำนวนรางวัล เกียรติบัตรที่ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับจากคณะและนอกคณะ แป๋ม พี่โลม

17 7.2-5(2) เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 3 ปี
7.2-5(2) เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 3 ปี

18 มิติที่ 7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

19 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission
4 2 5 3 1 5 6 3 2 ปีการศึกษา ที่มา :

20 4 เมษายน 2560 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (Admission) ปีการศึกษา ที่มา :

21 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (Admission)
ปีการศึกษา ที่มา :

22 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดยวิธีรับตรง
ปีการศึกษา ที่มา :

23 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (รับตรง)
ปีการศึกษา ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 4 เมษายน 2560 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (วิธีพิเศษ) ปีการศึกษา ที่มา : ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์

25 4 เมษายน 2560 7.3 – 3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด เป้าหมาย 120,000 ปีงบประมาณ ที่มา : กพร

26 4 เมษายน 2560 7.3 – 4(1) เงินรายได้ของคณะ : สัดส่วนการใช้งบเงินรายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด โอ๋ ปีงบประมาณ ที่มา : รายงานประจำปี 53

27 7.3 – 4(2) เงินรายได้ของคณะ : ร้อยละการได้รับเงินรายได้เป็นไปตามเป้า
4 เมษายน 2560 7.3 – 4(2) เงินรายได้ของคณะ : ร้อยละการได้รับเงินรายได้เป็นไปตามเป้า พี่โอ๋

28 พี่อาภรณ์

29 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
4 เมษายน 2560 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร พีอาภรณ์

30 มิติที่ 7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

31 7.4 – 1 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
เป้าหมาย คณะฯ. 60% (เป้า มข. 55%) ปีการศึกษา

32 4 เมษายน 2560 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และเฉพาะตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป้าหมาย คณะฯ 85.0% (เป้า IQA 70%) ปีการศึกษา

33 4 เมษายน 2560 7.4 – 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป้าหมาย IQA 80.0% แป๋ม ปีการศึกษา

34 7.4 – 4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด เป้าหมาย IQA 50.0% ปีงบประมาณ ที่มา : กพร

35 7.4 – 5 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด เป้าหมาย IQA 40.0% ปีงบประมาณ ที่มา : กพร

36 7.4 - 6 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สายผู้สอน และสายสนับสนุน
4 เมษายน 2560 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สายผู้สอน และสายสนับสนุน แป๋ม ดูใน OP จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา

37 4 เมษายน 2560 7.4-7 ร้อยละบุคลากรสายผู้สอน เข้าร่วมประชุมวิชาการ และสายสนับสนุนฝึกอบรม พัฒนาฯ OK

38 ECPE มิติที่ 7.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

39 7.5-2 กราฟแสดงจำนวนชิ้นงานที่ลดรอบเวลา
4 เมษายน 2560 กราฟแสดงจำนวนชิ้นงานที่ลดรอบเวลา เป้าหมาย 5 (ตามกลุ่มงาน) 1.การมอบอำนาจ 2.การลา 3.การขอใช้รถ 1.ซ่อมบำรุง 2.ซื้ออุปกรณ์ 3.รับเข้าศึกษา 1.วิธีการรับเข้า 2.การทำข้อสอบ 3.ประชาสัมพันธ์ 4.การดูแลอุปกรณ์ในชั้นเรียน 5.การเสนอชื่อขอรางวัลตีพิมพ์

40 7.5 - 3 การประหยัดพลังงาน : อัตราเฉลี่ยของไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือน
การประหยัดพลังงาน : อัตราเฉลี่ยของไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือน * เปรียบเทียบในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม

41 ECPE มิติที่ 7.6 ด้านภาวะผู้นำ

42 4 เมษายน 2560 7.6 – 6 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 12/30 เป้าหมาย 25.0% 10/31 12/46 ปีงบประมาณ

43 7.5-1 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย
ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย เป้าหมาย 90.0% ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt 4 เมษายน 2560 หมวด 7 result.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google