งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามการพัฒนา รพ.สต. ด้านกำลังคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามการพัฒนา รพ.สต. ด้านกำลังคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามการพัฒนา รพ.สต. ด้านกำลังคน
๑. บริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ครบตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดี่ยวและเครือข่าย ดังนี้ ๑.๑ คปสอ.จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นรายปี และมีหน้าที่อำนวยการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดี่ยวมีเจ้าหน้าที่ครบ ๔ คน ๑.๒ โรงพยาบาลชุมชน มีหน้าที่อำนวยการให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียน ให้ครบตามเกณฑ์

2 ติดตามการพัฒนา รพ.สต. ด้านกำลังคน
๑.๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทำแผนกำลังคนในเครือข่าย เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนและสามารถให้บริการครบทั้ง ๕ ด้าน (รักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพ,ป้องกันควบคุมโรค,ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค) ๒. คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ๒.๑ มีการประชุม กม. รพ.สต. ทุก ๒ เดือน ๒.๒ มีรายงานการประชุม ส่ง สสอ. และ สสจ. ทุก ๒ เดือน ๓. สสจ. กำกับ ติดตาม และรายงานผลทุก ๒ เดือน

3 โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้ โควตาทั่วไป 19 คน โควตาบุตร อสม คน โควตาแหล่งฝึก 1 คน รวม คน

4 โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบำรุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนพยาบาล -เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนพยาบาลและกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ วิธีดำเนินการ -ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาพยาบาลตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี - ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลปีละ 30,000 บาท/คน/ปี (ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิจ ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น) - สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงฯจัดทำสัญญากับนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุน เป้าหมาย - สถานบริการสุขภาพจ่ายเงินบำรุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลปีละ 30,000 บาท/คน/ปี ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนตามโควตาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปี และจ่ายตั้งแต่ ปี

5 ข้อมูลการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
รพ.พระจอมเกล้า คน รพ.ชะอำ คน รพ.บ้านแหลม 2 คน รพ.ท่ายาง 1 คน รพ.บ้านลาด คน รพ.เขาย้อย คน สสอ.ท่ายาง(รพสต.ทุ่งโป่ง) คน รวม คน

6 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์จำนวนพยาบาล จ.เพชรบุรี (15 มค.54)
จำนวน ระดับ พยาบาล %ของพยาบาล พยาบาลที่ รพท./รพช. ประชากร บริการ ที่ควรมี ที่มีอยู่จริง ที่มีเปรียบเทียบ ขาด/เกิน ณ 30 กย.51 สุขภาพ ตาม GIS ณ 20 เมย.52 กับเกณฑ์ GIS พระจอมเกล้าฯ 123,271 2.3 398 451 113.31 53 เขาย้อย 37,973 2.1 54 63 116.66 9 หนองหญ้าปล้อง 15,034 45 48 106.66 3 ชะอำ 70,643 2.2 130 81 62.30 -49 ท่ายาง 84,813 119 92 77.31 -27 บ้านลาด 50,514 71 67 94.36 -4 บ้านแหลม 55,822 78 56 71.79 -22 แก่งกระจาน 29,352 51 47 92.15 รวม 459,554 946 905 95.66 -41


ดาวน์โหลด ppt ติดตามการพัฒนา รพ.สต. ด้านกำลังคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google