งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข
โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 18/12/55

2 อัตรากำลังกระทรวงสาธารณสุข
(1 มกราคม 2555) 1. ข้าราชการ 183,624 อัตรา 2. พนักงานราชการ 6,026 อัตรา 3. ลูกจ้างประจำ ,027 อัตรา 4. ลูกจ้างชั่วคราว 4.1 จ้างด้วยเงินงบประมาณ อัตรา 4.2 จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (บำรุง) 138,106 อัตรา รวม 362,860 อัตรา 18/12/55

3 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยกระทรวงสาธารณสุข
ความต้องการเพิ่มใหม่ ในช่วง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) จากจำนวนลูกจ้าง ในระบบ 30,188 อัตรา ขอตำแหน่ง ข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอเป็น พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา 18/12/55

4 ขอตำแหน่ง ข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา
ขอตำแหน่ง ข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา 1. ปีงบประมาณ 2556 ขอตำแหน่งข้าราชการ 10,494 อัตรา บรรจุลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7,547 อัตรา บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 2,947 อัตรา (จำนวน 3 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) 2. ปีงบประมาณ 2557 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา 3. ปีงบประมาณ 2558 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา ไม่รวม นร.ทุน 3 สายงาน 18/12/55

5 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
4 ธันวาคม 2555 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 7 ธันวาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) 11 ธันวาคม 2555 นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 18/12/55

6 มติคณะรัฐมนตรี 11 ธันวาคม 2555
18/12/55

7 มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น)
1. จัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ให้สำนักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2556 – 2558 รวม 30,188 อัตรา เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา 2. ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรร 2.1 อัตราที่จะบรรจุแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร 2,947 อัตรา 2.2 อัตราใหม่สำหรับข้าราชการ 7,547 อัตรา รวม 10,494 อัตรา 18/12/55

8 มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น) (ต่อ)
3. ปีงบประมาณ 2557 – 2558 จะพิจารณาจัดสรร อัตราเพิ่มให้ปีละ 7,547 อัตรา โดยแยกนักเรียนทุน 3 สายงาน (แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัช) ออกต่างหาก 18/12/55

9 เงื่อนไข 1. กระทรวงสาธารณสุข ปรับระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ ก.พ. ภายในปีงบประมาณ 2556 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ตามทิศทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ ควบคู่ กับการจ้างงานในรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 18/12/55

10 เงื่อนไข (ต่อ) 3. กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ หากจำเป็นต้องเพิ่มอัตราข้าราชการ คปร. และคณะรัฐมนตรี อาจจะพิจารณาเพิ่มให้ตาม ภาระงานและความขาดแคลน 18/12/55

11 เงื่อนไข (ต่อ) 4. การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคนในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 18/12/55

12 เกณฑ์การจัดสรร 1. รพ.สต. 2. รพ.ทั่วไปในเขตทุรกันดาร
3. รพ.ชุมชนเปิดใหม่ 4. รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง 18/12/55

13 ทั้งนี้จะคำนึงถึงเรื่องอายุงานและ การประเมินผลงานรายบุคคลด้วย
เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) 5. รพ.ทั่วไปที่มีภาระงานหนัก 6. หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ รวมถึงเรื่องยาเสพติด ทั้งนี้จะคำนึงถึงเรื่องอายุงานและ การประเมินผลงานรายบุคคลด้วย 18/12/55

14 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ (ระยะยาว)
1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ และปรับปรุงระบบบริการ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบบริการ 2. พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดระบบบริการสุขภาพ 3. ปรับระบบการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจระบบบริการ และการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ 18/12/55

15 ระเบียบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข
ร่าง ระเบียบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 18/12/55

16 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
18/12/55

17 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
18/12/55

18 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ต่อ)
18/12/55

19 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ต่อ)
18/12/55

20 12-31 ธันวาคม 2555 - เชิญประชุม คกก. ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ กำหนดหลักเกณฑ์ เรื่อง อายุงาน ภาระงาน พื้นที่ห่างไกล และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามเรื่อง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยพนักงาน ก.สธ. และการแก้ไขระเบียบเงินบำรุง - กำหนดแนวทางปฏิบัติ 18/12/55

21 1 มกราคม 2556 - เริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
- เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนฐานะลูกจ้างชั่วคราวเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18/12/55

22 มาตรการระยะยาว (มกราคม 2556 – 2559)
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ( )  แผนการคาดการณ์กำลังคน  แผนการผลิต  แผนการกระจาย  แผนการจ้างงาน (ข้าราชการ / พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  แผนการพัฒนาบุคลากร  แผนการรักษาคนไว้ในระบบ (ความก้าวหน้า / ค่าตอบแทน) 18/12/55

23 มาตรการระยะยาว (มกราคม 2556 – 2559) (ต่อ)
2. การทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และปรับปรุงระบบ บริการสุขภาพ 3. การบริหารจัดการกำลังคนให้ สอดคล้องกับการจัดการระบบ สุขภาพ 4. ปรับระบบการบริหารงบประมาณ - แหล่งงบประมาณ - ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน - การบริหารทรัพยากรโดยเครือข่าย บริการ 18/12/55

24 มาตรการระยะยาว (มกราคม 2556 – 2559) (ต่อ)
5. การบริหารจัดการ 5.1 การสื่อสาร 5.2 การกำหนดตัวชี้วัดของ ความสำเร็จ 5.3 การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล 18/12/55

25 ขอขอบคุณ 18/12/55


ดาวน์โหลด ppt กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google