งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences
รายวิชา อ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2 คำนำ การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร เว็บไซต์ และตำราที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ เพื่อให้เป็นแบบฝึกที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีบทอ่านประกอบเพื่อความเข้าใจในโครงสร้างตัวอักษรชัดเจน นำเสนอเป็นเว็บเพจที่น่าสนใจ และน่าติดตาม โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ตอน คือ 1. First Condition 2. Second Condition 3. Third Condition 4. Mixed -Type Condition 5. Mixed Conditions ผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนประสบความสำเร็จ จึงหวังเป็น อย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง และตัวอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โสภา อุณหพงศา

3 คำชี้แจงการใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences
ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาบทเรียนนี้ ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. อ่านคำชี้แจงนี้ให้เข้าใจชัดเจน 2. ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง 3. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปตามลำดับ ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก จนจบบทเรียน 4. ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนอีกครั้งเพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง 5. ขอให้นักเรียนศึกษาด้วยความตั้งใจ เมื่อเกิดปัญหาขอให้ปรึกษาครูได้ 6. นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ในยามว่างเพื่อเพิ่มเติมความรู้และย้ำความเข้าใจ หมายเหตุ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็นชุดเดียวกัน เมื่อเปิดทำแบบทดสอบครั้งแรกคือการทดสอบก่อนเรียน เมื่อเปิดทำหลังจากผ่านการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์แล้ว คือการทดสอบหลังเรียน เพราะแบบทดสอบนี้จะสลับข้อและตัวเลือกให้อย่างอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการเปิด

4 จุดประสงค์ เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์นี้แล้ว จะมีพฤติกรรมดังนี้ 1. อธิบายโครงสร้างของประโยคจากแบบฝึกได้ถูกต้อง 2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง 3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4. สรุปและแสดงความคิดเห็นโดยใช้โครงสร้างประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google