งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา
นางมินตรา เกษศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................
ตราโรงเรียน เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ปีพุทธศักราช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3 องค์ประกอบ 1.ส่วนนำ 1.1 คุณภาพผู้เรียน (ตามเอกสารมาตรฐานและสาระ : ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6) 1.2 เป้าหมาย / จุดเน้น ของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ (จำแนกรายชั้นปี)

4 3. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 4. คำอธิบายรายวิชา 5. โครงสร้างรายวิชา
องค์ประกอบ 2. โครงสร้างเวลาเรียน 3. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 4. คำอธิบายรายวิชา 5. โครงสร้างรายวิชา

5 ตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
ตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี รายวิชาพื้นฐาน ท ภาษาไทย เวลา 220 ชั่วโมง ท ภาษาไทย เวลา 220 ชั่วโมง ท ภาษาไทย เวลา 220 ชั่วโมง ท ภาษาไทย เวลา 160 ชั่วโมง ท ภาษาไทย เวลา 160 ชั่วโมง ท ภาษาไทย เวลา 160 ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม ท การเขียนสร้างสรรค์ เวลา 40 ชั่วโมง

6 องค์ประกอบ 6. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 7. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 8. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

7 องค์ประกอบ 10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 11. อื่น ๆ 12. บรรณานุกรม 13. ภาคผนวก (ตารางวิเคราะห์) 14. คณะอนุกรรมการ

8 กิจกรรมใช้ของจริง กิจกรรมใช้ภาพ กิจกรรมใช้สัญลักษณ์
ทบทวนความรู้เดิม ส อ น เ นื้ อ ห า ใ ห ม่ กิจกรรมใช้ของจริง กิจกรรมใช้ภาพ กิจกรรมใช้สัญลักษณ์ ไม่เข้าใจ เข้าใจ ส รุ ป เ ป็ นวิ ธี ลั ด ฝึ ก หั ด ท บ ท ว น นำ ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ซ่อมเสริม ผ่าน ไม่ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google