งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด รายวิชา อ 22101. 1. ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ อ่าน อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด รายวิชา อ 22101. 1. ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ อ่าน อ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด รายวิชา อ 22101

2 1. ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ อ่าน อ่าน 1. ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ อ่าน อ่าน 2. ต 1.1 ม.2/2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตาม และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน หลักการอ่าน 2. ต 1.1 ม.2/2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตาม และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน หลักการอ่าน

3 3. ต.1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตัว และ ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตัว และ สถานการณ์ต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวันอย่าง เหมาะสม สถานการณ์ต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวันอย่าง เหมาะสม 3. ต.1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตัว และ ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ ตัว และ สถานการณ์ต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวันอย่าง เหมาะสม สถานการณ์ต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวันอย่าง เหมาะสม 4. ต.1.2 ม.2/2 ใช้คำขอร้อง ให้ คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตาม สถานการณ์ และคำอธิบายตาม สถานการณ์ 4. ต.1.2 ม.2/2 ใช้คำขอร้อง ให้ คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตาม สถานการณ์ และคำอธิบายตาม สถานการณ์

4 5. ต.1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดง ความต้องการ เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือใน และปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือใน สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 5. ต.1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดง ความต้องการ เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือใน และปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือใน สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 6. ต.1.3 ม.2/1 พูดและเขียน บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ ข่าว / เหตุการณ์ที่อยู่ ในความสนใจ ข่าว / เหตุการณ์ที่อยู่ ในความสนใจ ของสังคม ของสังคม 6. ต.1.3 ม.2/1 พูดและเขียน บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ ข่าว / เหตุการณ์ที่อยู่ ในความสนใจ ข่าว / เหตุการณ์ที่อยู่ ในความสนใจ ของสังคม ของสังคม

5 7. ต.1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล สั้น ๆ ประกอบ สั้น ๆ ประกอบ 7. ต.1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล สั้น ๆ ประกอบ สั้น ๆ ประกอบ 8. ต.2.1 ม.2/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคมและ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

6 9. ต.2.1 ม.2/3 เข้าร่วม / จัดกิจกรรม ทางภาษาและ วัฒนธรรมตามความ สนใจ วัฒนธรรมตามความ สนใจ 9. ต.2.1 ม.2/3 เข้าร่วม / จัดกิจกรรม ทางภาษาและ วัฒนธรรมตามความ สนใจ วัฒนธรรมตามความ สนใจ 10. ต.2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างการออก และความแตกต่าง ระหว่างการออก เสียงประโยคชนิด ต่าง ๆ และการ เสียงประโยคชนิด ต่าง ๆ และการ ลำดับคำตาม โครงสร้างประโยคของ ลำดับคำตาม โครงสร้างประโยคของ ภาษาต่างประเทศและ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ ภาษาไทย 10. ต.2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างการออก และความแตกต่าง ระหว่างการออก เสียงประโยคชนิด ต่าง ๆ และการ เสียงประโยคชนิด ต่าง ๆ และการ ลำดับคำตาม โครงสร้างประโยคของ ลำดับคำตาม โครงสร้างประโยคของ ภาษาต่างประเทศและ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ ภาษาไทย

7 11. ต.3.1 ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการ พูด / การเขียน และนำเสนอด้วยการ พูด / การเขียน 11. ต.3.1 ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการ พูด / การเขียน และนำเสนอด้วยการ พูด / การเขียน 12. ต.4.1 ม.2/1 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นใน สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 12. ต.4.1 ม.2/1 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นใน สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

8 13. ต.4.2 ม.2/2 เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ โรงเรียนเป็น ข่าวสารของ โรงเรียนเป็น ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ 13. ต.4.2 ม.2/2 เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ โรงเรียนเป็น ข่าวสารของ โรงเรียนเป็น ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด รายวิชา อ 22101. 1. ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ ชี้แจง และคำอธิบาย ง่าย ๆ ที่ฟังและ อ่าน อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google