งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่อยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่อยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่อยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้: ฤดูกาลของจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน: ครูพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล ตัวชี้วัดที่3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้คำศัพท์ฤดูต่างๆ บอกฤดูกาลต่างๆ ของประเทศจีนได้ บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด: ทำอย่างไรในการปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลต่างๆเพื่อใช้ชีวิตตามฤดูกาลอย่างมีความสุข คำถามประจำหน่วย:สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลมีผลต่อสภาพจิตใจของคนอย่างไร คำถามประจำบท ประเทศจีนมีกี่ฤดู อะไรบ้าง ฤดูอะไรที่อากาศเย็นสบายที่สุด

5 เครื่องมือการเรียนรู้
รูปภาพ วิดีโอ คำศัพท์และเนื้อหาเรื่องฤดูกาลต่างๆ ใบงาน แบบทดสอบ

6 โครงงาน ฤดูกาลของจีน

7 G (เป้าหมาย): 1. เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศทั่วไปของประเทศจีน 2. มีความรู้ความเข้าใจฤดูกาลและสภาพอากาศทั่วไปเกี่ยวกับภาพดินฟ้าอากาศของจีน 3. ผลงานของนักเรียนที่หลากหลาย

8 R (บทบาท): * นักเรียนการวางแผนการทำงาน
*นักเรียนแบ่งงานกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน *สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงาน *มีการระดมความคิดอย่างมีระบบ *สรุปและนำเสนอถูกต้องชัดเจน

9 A (กลุ่มผู้ชม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บุคคลที่สนใจทั่วไป

10 S (ชุดกิจกรรมและภาระงาน)
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มดำเนินการอภิปรายกลุ่ม ตามหัวข้อต่อไปนี้และนำเสมอเรื่องที่กลุ่มได้ในรูปแบบต่างๆ กลุ่มที่ 1 ฤดูร้อน กลุ่มที่ 2 ฤดูใบไม้ร่วง กลุ่มที่ 3 ฤดูหนาว กลุ่มที่ 4 ฤดูใบไม้ผลิ 2.ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กำหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เกม รูปภาพ หรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องและการวางแผนการเรียนรู้ 3.ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม 4.ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม นำเสนอ เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันขั้น

11 P (ผลงาน) งาน powerpoint สมุดคำศัพท์


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่อยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google