งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 กรอบการนำเสนอ กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทาย ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย

3 กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้น & มีจิตสำนึกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีระบบที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและทรัพยากร ธรรมชาติอย่างเหมาะสม การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ&สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา คนและสังคม

4 คุณภาพ/ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัว ไม่ทัน ความยากจน & การกระจายรายได้
สภาพแวดล้อม & สถานการณ์ปัจจุบัน คุณภาพ/ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัว ไม่ทัน ความยากจน & การกระจายรายได้ ปัญหา คุณภาพชีวิต สถานการณ์&ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ไม่ตระหนัก ในคุณค่า&นำ ทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ปัญหาการบริหาร จัดการ

5 แรงขับเคลื่อน ภายนอก แรงขับเคลื่อน ภายนอก
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ KBS/KBE แรงขับเคลื่อน ภายนอก การจัดระเบียบโลกใหม่ แรงขับเคลื่อน ภายนอก สถานการณ์& ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน คุณภาพ/ผลิตภาพต่ำ & ปรับตัวไม่ทัน ปัญหา คุณภาพชีวิต ปัญหาการบริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า & นำทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การกระจาย รายได้

6 ประเด็นท้าทาย พัฒนาคุณภาพคนไทย พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ธรรมาภิบาล
เร่งรัด/ปรับวิธีดำเนินการ พัฒนาคุณภาพคนไทย พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับ ทุนทางสังคม & นำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ประเด็นท้าทาย

7 เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย

8 การพัฒนาศักยภาพคน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand-Driven ปรับปรุงระบบการส่งเสริมสุขภาพ & การป้องกันโรค การฝึกอาชีพในชนบท -> เศรษฐกิจชุมชน เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Supply to Demand Driven)

9 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
สร้างหลักประกันความมั่นคง และการออม จัดกระบวนการกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน ปรับระบบข้อมูลให้ชี้ถึงตัวคน และมุ่งการเตือนภัย/เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดในสถานศึกษา /อุบัติภัย

10 การสร้างระบบการบริหาร จัดการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท. ใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกระดับ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในทุกระดับ การสร้างระบบการบริหาร จัดการ

11 การเสริมสร้าง & พัฒนาทุนทางสังคม
รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม จัดทำ Social Capital Mapping พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง ส่งเสริมการสังเคราะห์วัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้าง & พัฒนาทุนทางสังคม

12 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม การสร้างระบบการบริหารจัดการ
สร้างหลักประกันความมั่นคง&การออม จัดกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการ จัดสวัสดิการชุมชน ปรับระบบข้อมูล มุ่งเตือนภัย / เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างระบบการคุ้มครองฯอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาเสพติดในสถานศึกษา/อุบัติภัย การพัฒนาศักยภาพคน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand Dr การฝึกอาชีพในชนบท ปรับปรุงบริหารจัดการ สุขภาพ& การป้องกันโรค ข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนา ทุนทางสังคม รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์ จัดทำ Social Capital Mapping เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม & สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี่ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม ส่งเสริมการสงเคราะห์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างระบบการบริหารจัดการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท. ใช้มาตรการการเงินการคลัง พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการในทุกระดับ พัฒนาระบบธรรมภิบาลในทุกระดับ


ดาวน์โหลด ppt เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google