งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด

2 SRM แผนที่ยุทธศาสตร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด
ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ,ความเข้าใจ และความตระหนัก และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง - สร้างและพัฒนาบุคลากร/ครอบครัวต้นแบบอาหารปลอดภัยในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารและน้ำปลอดภัย - สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม - เร่งรัดให้มีโครงการอาหารปลอดภัยโดยชุมชน - สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอาหารปลอดภัยโดยชุมชน ระดับประชาชน (population) อปท.พัฒนาและควบคุมสถานประกอบการให้ได้ตามพรบ.สาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน -สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐาน หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนภาคเอกชน และ ประชาสังคมร่วมพัฒนาและสนับสนุน พัฒนาความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีหน่วยงานต้นแบบกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน - พัฒนาศักยภาพ - สนับสนุนให้มีชมรมต้นแบบ องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุน - จัดตั้งศูนย์ประสานงานแหล่งทุน - มีการเผยแพร่แหล่งทุนให้ภาคี (Stakeholder) ระดับภาคี มีระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ - พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ( ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดยชุมชน สร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย มีกลไกในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภาคี(CRM) - สร้างและจัดระบบการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบ CRM มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันและนำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วมและถ่ายทอดแผนฯสู่การปฏิบัติ - สร้างระบบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ - มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ - พัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็น - พัฒนาทักษะภาคี(เช่นให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ) มีการจัดการความรู้และ นวตกรรม - สร้างคลังความรู้อาหารปลอดภัย - สร้างบัญชีนวัตกรรม - สร้างแผนที่สถานประกอบการที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรม -สนับสนุนให้มีทีมวิจัย มีระบบการพัฒนามาตรฐานวิชาการและกฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี - พัฒนาระบบกฎหมายสาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและระบบงาน ระดับกระบวนการ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (ทำโพล) - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับงาน - ปรับเปลี่ยนระบบงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับภารกิจ - พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ พื้นฐาน

3 SLM แผนที่ยุทธศาสตร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด
ภายในปี พ.ศ.2553 ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ,ความเข้าใจ และความตระหนัก และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง - สร้างและพัฒนาบุคลากร/ครอบครัวต้นแบบอาหารปลอดภัยในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารปลอดภัย - สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม - เร่งรัดให้มีโครงการอาหารปลอดภัยโดยชุมชน - สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอาหารปลอดภัยโดยชุมชน ระดับประชาชน () อปท.พัฒนาและควบคุมสถานประกอบการให้ได้ตามพรบ.สาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน -สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐาน ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน - พัฒนาศักยภาพ - สนับสนุนให้มีชมรมต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนภาคเอกชน และ ประชาสังคมร่วมพัฒนาและสนับสนุน พัฒนาความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีหน่วยงานต้นแบบกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุน (Stakeholder) ระดับภาคี มีระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ - พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ( ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดยชุมชน มีระบบการพัฒนามาตรฐานวิชาการและกฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี - พัฒนาระบบกฎหมายสาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและระบบงาน มีการจัดการความรู้และ นวตกรรม - สร้างคลังความรู้อาหารปลอดภัย - สร้างบัญชีนวัตกรรม - สร้างแผนที่สถานประกอบการที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรม มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันและนำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วมและถ่ายทอดแผนฯสู่การปฏิบัติ - สร้างระบบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ มีกลไกในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภาคี(CRM) - สร้างและจัดระบบการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ - พัฒนาทักษะภาคี(เช่นให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ระดับกระบวนการ มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (ทำโพล) - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับงาน - ปรับเปลี่ยนระบบงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับภารกิจ - พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร ระดับ พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google