งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงงานนอกระบบคือใคร ใครคือแรงงานอกระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงงานนอกระบบคือใคร ใครคือแรงงานอกระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงงานนอกระบบคือใคร ใครคือแรงงานอกระบบ
. แรงงานนอกระบบคือใคร ใครคือแรงงานอกระบบ คนทำงานที่ไม่อยู่ในระบบการคุ้มครอง +พรบ.ประกันสังคม พศ. 2533 + พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ. 2541

2 แรงงานนอกระบบมาจากไหน
แรงงานในระบบ 13.7 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 21.8 ล้านคน 61.4% 38.6% ประชากรผู้มีงานทำของประเทศ 35.5 ล้านคน สำนักงานสถิติ 2549  การกระจายงานนอกโรงงานหรือบริษัท สู่ ชุมชน / ชนบท Sub Contract Home Workers Contract Farming เกิดระบบการจ้างเหมาช่วงงาน สู่ แรงงานในชุมชน /เกษตรกรผู้รับงานไปทำที่บ้าน  นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลชุดที่ผ่านมา (OTOP & SME) Self Employ  การชะลอตัวการลงทุน Lay off

3 ไม่มีนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ ล้านคน ปัญหาจากการทำงาน 5.8 ล้านคน ค่าตอบแทนน้อย ไม่มีงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานหนัก ไม่ได้รับสวัสดิการ ชั่วโมงทำงานมากกว่าปกติ ไม่มีวันหยุด วันลา 26.6 % 73.4 % ปัญหาความไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน16 ล้านคน  ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน /การไม่คุ้นเคยในการใช้ อันตรายจากเครื่องจักร/อุปกรณ์  ท่าทางการทำงาน ( การยศาสตร์) ที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม(ฝุ่น / ความร้อน / แสงสว่าง / เสียง หรือสารเคมีฟุ้งกระจาย )  ชั่วโมงการทำงานยาว ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีวอนามัย ไม่มีนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทแรงงานนอกระบบ

4 ปัญหาที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งในด้านนโยบาย
=ไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่รับรู้ =ไม่ถูกนับว่าเป็นแรงงาน =ความตระหนักในตัวตน

5 คุณภาพชีวิตแรงงานอกระบบ
หลักประกันด้านรายได้ หลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัย หลักประกันด้านสวัสดิการสังคม : มิติแรงงาน

6 ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ
วิชาการนโยบาย ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ สุขภาพ : อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม ในการทำงาน สิทธิแรงงาน ความเป็นชุมชน กลุ่ม / เครือข่าย ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ หลักประกันทางสังคม คุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ

7 หลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัย
หลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัย มาตรฐานการบริการด้านอาชีวอนามัยในระดับปฐมภูมิ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการบูรณาการ หน่วยงานภายในกระทรวง ข้อมูลและองค์ความรู้รวมถึงการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการและการส่งเสริมป้องกัน นโยบายท้องถิ่นกับการสนับสนุนการจัดบริการ และการส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มอาชีพ กลไกการเฝ้าระวังและส่งเสริมในระดับชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt แรงงานนอกระบบคือใคร ใครคือแรงงานอกระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google