งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีพ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีพ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีพ. ศ
การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีพ.ศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดย ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

2 ความเชื่อมโยง / สอดคล้อง กับ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ – 2558 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ – 2558 คณะเทคโนโลยี มีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี

3 ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
ความเชื่อมโยง / สอดคล้อง กับ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ – 2558 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 2.การผลิตบัณฑิตที่ดี 2.การผลิตบัณฑิตที่ดี 3. ด้านการพัฒนานักศึกษา 3. ด้านการพัฒนานักศึกษา 4. ด้านการวิจัย 4. ด้านการวิจัย 5. ด้านบริการวิชาการ 5. ด้านบริการวิชาการ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 8.ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 8.ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 9.ด้านชุมชนสัมพันธ์ 10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน

4 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี พ.ศ.2555-2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

5 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี นโยบายรัฐบาลที่ 8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเงิน งบประมาณและการจัดสรร ระบบบริหารจัดการองค์กร

6 การจัดการเรียนการสอนที่ดี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์ที่ 2.4 มีหลักสูตรที่ดี การจัดการเรียนการสอนที่ดี การผลิตบัณฑิต การพัฒนาคณาจารย์

7 ด้านการพัฒนานักศึกษา ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี

8 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย นโยบายรัฐบาลที่ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายด้านการศึกษา 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ฯ 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 4.2 กลยุทธ์ที่ 4.3 กลยุทธ์ที่ 4.4 กลยุทธ์ที่ 4.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการทำงานของนักวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน

9 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 5.1 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

10 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 6.1 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

11 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 7.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

12 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี นโยบายรัฐบาลที่ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 8.1 การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี

13 งานนโยบายและแผน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีพ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google