งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ สารนิเทศเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ สารนิเทศเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น
Introduction to Information Science Introduction to Information Science

2 1. ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ รายวิชา 1. ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ: ของสารสนเทศ ต่อบุคคล ชุมชน และ สังคม หรือ องค์กร 2. ประวัติ และ วิวัฒนาการ ของสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การเข้าถึงสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ และ แหล่งความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การเลือกใช้เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น รับ-ส่ง สารสนเทศ นักศึกษา สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า การจัดทำ ระบบสารนิเทศ ของบุคคล ชุมชน สังคม หรือ องค์กร เพื่อเผยแพร่ สารสนเทศดังกล่าว สู่โลกออนไลน์ Introduction to Information Science

3 Information System Introduction to Information Science

4 ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system)
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -การทำงาน ของระบบ คอมพิวเตอร์ (hardware & software) และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (network) -ผู้ใช้ประโยชน์ คือ user, organization ใช้ database (data + algorithm) -ระบบข้อมูล เกิดและพัฒนา พร้อมกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CIS = Computer science) Introduction to Information Science

5 บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ
Computer science IS Business - Manager Introduction to Information Science

6 บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ
Introduction to Information Science

7 ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -ส่วนของระบบ เช่น
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -ส่วนของระบบ เช่น คลังข้อมูล (data warehouses) การวางแผนทรัพยากรองค์กร (enterprise resource planning) ระบบองค์กร (enterprise systems) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert systems) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system) สำนักงานอัตโนมัติ (office automation) data warehouses global information system Introduction to Information Science

8 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS)
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) -ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) -ทรัพยากร และ การจัดการคน งาน -การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: enterprise resource planning) -การจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (EPM: Enterprise Performance Management) -การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM: supply chain management) -การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: customer relationship management), -การบริหารจัดการโครงการ (project management) data warehouses global information system Introduction to Information Science

9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS: computer science)
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS: computer science) -computing & coding -programming / data structure / algorithm (database & information retrieval) search, add, edit, delete, print คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied computer science) -artificial intelligence -computer architecture & engineering -computer graphic -computer security -software engineering data warehouses global information system Introduction to Information Science

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) -information (save, open, edit, send to, print) -technology (hardware, software, DOS, NOS, programming language) -capacity & growth (Byte, KB, MB, GB, TB, PB, EB) สารสนเทศ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT: Information and communications technology) -telecomunication, broadcast media -computer network -Information and Communication Technologies for Development -Market Information Systems -Mobile web data warehouses global information system Introduction to Information Science

11 การจัดการความรู้ (KM)
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ (KM) -dimension (framework, tacit, explicit) -research (social network analysis, community practice, intellectual capital, complexity science, constructivism) -strategies (performance measurement, story telling, community practice) -motivations (development, mind service, expertise, knowledge sharing) -technologies (online, yellow pages, document, e-learning, community network, artificial intelligence, matrixed org., channel) data warehouses global information system Introduction to Information Science

12 การจัดการความรู้ (KM)
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ (KM) -dimension (framework, tacit, explicit) data warehouses global information system Introduction to Information Science

13 tacit dimension of KM บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ explicit
data warehouses global information system Introduction to Information Science

14 dimension of KM บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ data warehouses
global information system Introduction to Information Science

15 Dimension KM of Sudin Chaohinfa
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ Dimension KM of Sudin Chaohinfa ID: นักพัฒนาองค์ความรู้ และเครือข่ายชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางสังคม (An Knowledge Development and Community Pyramidal Network by Social Technology and Innovation) data warehouses global information system Introduction to Information Science

16 Dimension KM of Sudin Chaohinfa
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ Dimension KM of Sudin Chaohinfa 3-นวัตกรรมการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพ (1) “คิดเผื่อคนทั้งโลก กระทำเท่าที่สามารถ สื่อสารอย่างองอาจอ่อนน้อม” (think GLOBALLY but act LOCALLY and communicate HUMILITY) (2) หลักสัมมาปัญญา 4 (intelligence good) อารมณ์อุดมปัญญา (i–emotion: intelligence emotion) คิดฉลาดสร้างสรรค์ (i–thinking: intelligence thinking) ปัญญาสรรสร้าง (i–creativity: intelligence creativity) องอาจปัญญา (i–action: intelligence action) (3) เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ แบบ พึ่งพา คิด แบบ พอเพียง ทำ แบบ ไม่พัก–ไม่เพียร บริโภค แค่ พอดี … สู่วิถี บวร “เพราะเราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงอยู่อย่างพอเพียงได้” data warehouses global information system Introduction to Information Science

17 metrix table dimension
บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ mind map manager metrix table dimension data warehouses global information system Introduction to Information Science


ดาวน์โหลด ppt ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ สารนิเทศเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google