งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Introduction to Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Introduction to Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Introduction to Information Technology
By.. A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology

2 Computer System คอมพิวเตอร์ คือ อะไร?
คอมพิวเตอร์ คือ อะไร? อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้าง ประมวลผล เก็บรักษาและแสดงผลข้อมูลได้ วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์ Input Process Output Storage BC424 Information Technology

3 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานด้วยความเร็วสูง ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ การเก็บข้อมูลในปริมาณมาก การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล BC424 Information Technology

4 Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาจัดการกับสารสนเทศขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กร BC424 Information Technology

5 Information ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) Data Process
BC424 Information Technology

6 เทคโนโลยีสารสนเทศ Data and Database Hardware Software Network and
ประกอบด้วย 4 ส่วน Data and Database Hardware Software Network and Communication BC424 Information Technology

7 Hardware Device Processing Unit Output Device Input Device Memory
Control Unit ALU Output Device Input Device Memory Storage Device BC424 Information Technology

8 I. Hardware Device Input Device Central Processing Unit (CPU) แบบกด
แบบชี้ตำแหน่ง แบบกวาดข้อมูล แบบปากกา แบบ Multimedia Central Processing Unit (CPU) Control Unit Arithmetic and Logic Unit BC424 Information Technology

9 Memory Unit Output Device Primary Storage (Main Memory)
ROM RAM Secondary Storage Example :- Tape , Disk , CD-ROM, DVD Output Device Monitor , Projector , Speaker, Printer, Plotter Picture BC424 Information Technology

10 II. Software หรือ Program
System Software - Operating System - Translator Source Code Object Code - Interpreter - Compiler Application Software Special purpose software General purpose software BC424 Information Technology

11 กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
IT Specialist - System Analyst - Programmer - Operator - Technician Users BC424 Information Technology

12 ประเภทของ IT (จำแนกตามลักษณะการใช้งาน)
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลหรือสารสนเทศ 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาสารสนเทศ 6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ BC424 Information Technology

13 ความสำคัญของ IT ช่วยในการจัดระบบข้อมูลจำนวนมาก
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยในการสื่อสาร ให้ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการลดเวลา และระยะทาง BC424 Information Technology

14 การประยุกต์ใช้งาน IT ด้านต่าง ๆ
งานสำนักงาน งานอุตสาหกรรม งานการเงินและการพาณิชย์ งานการบริการการสื่อสาร งานด้านสาธารณสุข งานด้านการฝึกอบรมและการศึกษา BC424 Information Technology

15 ข้อดีของ IT เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มผลผลิต
เพิ่มคุณภาพบริการลูกค้า ผลิตสินค้าใหม่และขายผลผลิต สร้างทางเลือกเพื่อการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่ง BC424 Information Technology

16 ข้อเสียของ IT ความต้องการไม่สิ้นสุด ลงทุนสูง ช่องว่างทางสังคมมีมากขึ้น
BC424 Information Technology


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Introduction to Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google