งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552

2 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ แยกตาม คณะ

3 คะแนนรวม IQA 2552 คณะเภสัชศาสตร์ 4.90 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.86 คณะเทคนิคการแพทย์ 4.83 คณะแพทยศาสตร์ 4.80 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 4.80 บัณทิตวิทยาลัย 4.80 คณะพยาบาลศาสตร์ 4.77 คณะทันตแพทยศาสตร์ 4.71 3

4 คะแนนรวม IQA 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.70 คณะเกษตรศาสตร์ 4.69 คณะศึกษาศาสตร์ 4.56 คณะวิทยาศาสตร์ 4.51 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.40 MBA4.25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.20 คณะเทคโนโลยี 4.01 4

5 คะแนนรวม IQA 2552 วิทยาเขตหนองคาย 3.99 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3.84 คณะนิติศาสตร์ 3.77 คณะวิทยาการจัดการ 3.44 5

6 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ คณะเทคนิค การแพทย์

7 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

8 ผลคะแนนรวม 10 องค์ประกอบ คะแนน รวม 10 องค์ประ กอบ 4.8 3 8

9 องค์ประกอบที่ 1 4.7 คะแนน 9

10 องค์ประกอบที่ 2 4.8 คะแนน 10

11 องค์ประกอบที่ 3 5.0 คะแนน 11

12 องค์ประกอบที่ 4 4.8 คะแนน 12

13 องค์ประกอบที่ 5 4.9 คะแนน 13

14 องค์ประกอบที่ 6 4.8 คะแนน 14

15 องค์ประกอบที่ 7 4.7 คะแนน 15

16 องค์ประกอบที่ 8 5.0 คะแนน 16

17 องค์ประกอบที่ 9 4.8 คะแนน 17

18 องค์ประกอบที่ 10 5.0 คะแนน 18

19 คะแนนรายองค์ประกอบ คะแนน องค์ประกอบที่ 1 4.70 องค์ประกอบที่ 2 4.80 องค์ประกอบที่ 3 5.00 องค์ประกอบที่ 4 4.80 องค์ประกอบที่ 5 4.90 19

20 คะแนนรายองค์ประกอบ คะแนน องค์ประกอบที่ 6 4.80 องค์ประกอบที่ 7 4.70 องค์ประกอบที่ 8 5.00 องค์ประกอบที่ 9 4.80 องค์ประกอบที่ 10 5.00 20

21 มีตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน จำนวน 11 ตัว 21

22 ตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดคะแน น ข้อมูล 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงานทั้งหมด 497% 2.4FTES4- 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 263% 2.19 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบ ตามกำหนดเวลา 363% 22

23 ตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดคะแน น ข้อมูล 4.3.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ 128,900 4.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ 224% 4.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ 323% 23

24 ตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดคะแนนข้อมูล 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 482% 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลของ ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ 00 7.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 37,234 9.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 4 7 ข้อ 24


ดาวน์โหลด ppt K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google