งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดังนี้ 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ ไร่ ร้อยละ 2.60 1.2 เขตการศึกษา ไร่ ร้อยละ 14.10 1.3 เขตปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไร่ ร้อยละ 3.29 1.4 เขตปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์กายภาพ ไร่ ร้อยละ 14.70 1.5 เขตที่พักอาจารย์และข้าราชการ ไร่ ร้อยละ 18.30 1.6 เขตที่พักนักศึกษา ไร่ ร้อยละ 3.99 1.7 เขตที่พัก/สันทนาการ/กิจกรรมน.ศ ไร่ ร้อยละ 9.70 1.8 เขตบริการสาธารณูปโภค ไร่ ร้อยละ 7.52 1.8 เขตอนุรักษ์ ไร่ ร้อยละ 25.80 รวมพื้นที่ ไร่ ร้อยละ 100

2 2. มีประชากรทั้งหมดประมาณ 18,016 คน 3. ปริมาณขยะ 3
2.มีประชากรทั้งหมดประมาณ ,016 คน 3.ปริมาณขยะ ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ วันละ 5-6 ตัน หรือ ตัน/เดือน ปริมาณขยะวัสดุรีไซเคิล ประมาณ ตัน/เดือน 4.การจัดการขยะทั่วไป ขยะในเขตการศึกษา,ที่พัก,จุดรวมขยะ ต้องเก็บหมดทุกวัน ขยะในถังสนามต่างๆต้องเก็บให้หมดไม่เกิน 2 วัน มีรถขยะแบบอัดท้าย 1 คัน / มีรถขยะแบบเทท้าย 1 คัน มีบุคลากรจัดการ เก็บขยะมูลฝอย 4 คน เก็บขยะสนาม 1 คน ผู้ควบคุมงาน 1 คน

3 จุดรวมขยะของคณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 จุด คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 จุด คณะเภสัชสาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม/ศูนย์ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม/บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 จุด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะเศรษฐศาสตร์/คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะศิลปะศาสตร์/คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 จุด หอสมุดคุณหญิงหลงฯ จำนวน 1 จุด สำนักงานอธิการบดี/สหกรณ์ออมทรัพย์/ศูนย์คอมพิวเตอร์/สถานีวิทยุ จำนวน 1 จุด หมายเหตุ : เป็นจุดรวมขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานเป็นผู้รวบรวม

4 จุดรวมขยะของเขตที่พัก
แฟลตอาคาร (ถังพลาสติก) จำนวน จุด บ้านพัก (ถังปูน) จำนวน 155 จุด หอพักนักศึกษา (คอกขนาดใหญ่) จำนวน จุด รวมจุดทิ้งขยะในเขตที่ทั้งหมด จำนวน 205 จุด จุดรวมขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บให้หมดทุกวันมีทั้งหมด 217 จุด

5 ประเภทของถังขยะแต่ละพื้นที่
ถังขยะบริเวณบ้านพัก ถังขยะบริเวณอาคารที่พัก ถังขยะสนาม (จัดงานกิกรรม) คอกขยะพื้นที่คณะ/หน่วยงาน

6 ประเภทรถที่ใช้ในการขนถ่ายขยะมูลฝอย - รถ 6 ล้อ แบบชนิดอัดท้าย 1 คัน - รถ 6 ล้อ แบบมีหลังคาคลอบ 1 คัน
รถ 6 ล้อ ใช้สำรอง (กรณีฉุกเฉิน) รถ ล้อ ชนิดอัดท้าย

7 พื้นที่ที่นำขยะมูลฝอยไปทิ้ง
พื้นที่ที่นำขยะมูลฝอยไปทิ้ง มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์พื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีข้อตกลง ห้ามนำขยะชนิดอื่นๆนอกเหนือจากขยะมูลฝอยไปทิ้งในบริเวณดังกล่าว บ่อทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่

8 ปริมาณขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยปี 54/ตัน
เฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยต่อเดือน ตัน

9


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google