งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พันธกิจฝ่ายวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพใน ระดับนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับปัญหาเกี่ยวกับ การให้บริการทางวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.
ตัวชี้วัดที่ 1: ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติของภาควิชา ต่ออาจารย์ในภาควิชาฯ

4 คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.
ตัวชี้วัดที่ 2: ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของภาควิชาฯ ต่ออาจารย์ในภาควิชาฯ

5 คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.
ตัวชี้วัดที่ 3: ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสารนานาชาติ

6 คุณภาพงานวิจัยของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว.
ตัวชี้วัดที่ 4: ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสาร

7 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาคฯ ตามเกณฑ ์สกว.
การเรียนรู้และพัฒนา กระบวนการภายใน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเรียนรู้และพัฒนา เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์อบรมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยของอาจารย์ (1 ครั้ง/ คน/ 2 ปี) ส่งเสริมอาจารย์อบรมหลักสูตรระบาดวิทยา (1 คน/ 3 ปี) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระบวนการภายใน มีระบบสารสนเทศและแหล่งความรู้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ - จัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับระบบ Internet ได้ (2 คน/ เครื่อง) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระบวนการภายใน 2. มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ทำงานวิจัย กำหนดให้มี Research clinic (1 ครั้ง/ เดือน) ภายในภาควิชาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การทำวิจัย จัดสัดส่วนเวลาที่เอื้อต่อการทำงานวิจัย ของอาจารย์ 20% ของเวลาทำงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระบวนการภายใน 2. มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ทำงานวิจัย เพิ่มจำนวนอาจารย์ในภาควิชา มีที่ปรึกษาด้านการทำวิจัยตั้งแต่เริ่มทำ proposal จนถึงขั้นตอนการส่งตีพิมพ์ จัดหลักสูตร PhD Broad ในภาควิชาฯ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระบวนการภายใน 3. สนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับ หน่วยงานอื่น (ภายนอกคณะ) เช่น CRCN ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระบวนการภายใน 4. สร้างและทำให้เกิดแรงผลักดัน ในการสร้างงานวิจัย (เงินสนับสนุนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google