งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

& ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "& ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 & ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สิทธิเด็ก & ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 17 สิงหาคม 2550

2 Child's Rights

3 The lucky ones inevitably do not have best of the best. They seek simply the best of what they see on their journey. เจ้าตัวน้อยที่โชคดี ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดของที่สุดติดตัวมา แต่มันแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดได้ บนเส้นทางเดินของชีวิต (ที่มีคนใจดีให้โอกาสกับมัน)

4 สิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child – CRC) ขององค์การสหประชาชาติ

5 สิทธิเด็ก ไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครมอบให้เด็ก
แต่เป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิ ไม่มีผู้ใดสามารถตัดทอนหรือจำกัดการให้สิทธิ อันชอบธรรมของเด็ก หรือละเมิดสิทธิของเด็กได้

6 ในการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก ต้องคำนึงถึงสิทธิเด็ก และ...ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็นเครื่องพิจารณา

7 1. สิทธิในการมีชีวิต & การอยู่รอด

8 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง

9 3. สิทธิในการพัฒนา

10 พัฒนาจนเต็มศักยภาพ

11 พัฒนา เท่าเทียมกัน ไม่ว่าชาย หรือหญิง

12 พัฒนาเท่าเทียมกัน ไม่ว่ารวยหรือจน เกิดในเมืองหรือชนบท ศาสนาใด เผ่าพันธุ์ใด

13 LIFE with equal opportunity for whole-man development
เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

14 จิตที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง
เด็กเล่น เพื่อออกกำลังกาย เด็กเล่น เพื่อเรียนรู้ทางสังคม เด็กเล่น เพื่อรู้จักแก้ปัญหา

15 งานศิลปะ การใช้มือ / เท้า
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาเซลสมอง พัฒนาจินตนาการ

16 อาหารครบ 5 หมู่ ให้รู้คิด
ปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นนิสัย ออกกำลัง ไม่พลาดพลั้ง ระวังระไว เฉลียวฉลาด ไร้โรคภัย ตลอดกาล

17 เล่าให้ฟัง ปลูกฝังจินตนาการ
เล่าให้ฟัง ปลูกฝังจินตนาการ อ่านเมื่อมีความพร้อม ยอมให้ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์

18 ส่วนกิ่งไผ่แก่... จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด
กิ่งไผ่อ่อน... สามารถดัด หรือปรับให้อยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ส่วนกิ่งไผ่แก่... จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ในการดัด หรือปรับ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งก็อาจจะหักหรือเสียหายได้โดยง่าย นี่คือ...เหตุผลสำคัญที่เราควรให้ความสนใจ ในการศึกษาระดับอนุบาล ยิ่งกว่าการศึกษาระดับใด ๆ ทั้งสิ้น P.R. Sarkar (เกียรติวรรณ อมาตยกุล – แปล)

19 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม

20 สถานการณ์การพัฒนาเด็กไทย
ปฐมวัย สำหรับลูกชาวบ้าน = ที่เลี้ยงเด็กอนาถา ปฐมวัย สำหรับลูกชาวเมือง = ที่เตรียมเข้า ป.1 ปฐมวัย สำหรับลูกคนเมืองหลวง = ที่เตรียมเข้า ป.1 ชั้นดี ผลผลิต เด็กเข้า ป คน จบ ป.6 = 76 คน จบ ม.3 = คน จบ ม.6 = 39 คน IQ เฉลี่ย 6 ขวบ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก 20 %

21 แผนแม่บทการพัฒนาเด็กปฐมวัย (2551-2553)
เตรียมความพร้อมคู่สมรสใหม่ ครอบครัว ญาติ พี่เลี้ยงเด็ก ชุมชน กลุ่มแกนนำ อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเด็ก ประชาชน ทั่วไป พัฒนาผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก & อาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็กในชุมชน จัดสภาพแวดล้อม สื่อ กระบวนการ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

22 ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การพัฒนามนุษย์ต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ & ช่วงปฐมวัย เพราะจะส่งผลตลอดชีวิต ปัจจัยแวดล้อม & การเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยน โครงสร้าง & ประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ เวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุด ในการพัฒนาสมอง คือ ขวบแรก ของชีวิต

23 ในการดำเนินงานพัฒนาเด็ก
ต้องผนึกกำลังกันทุกฝ่าย ผู้ดูแลเด็ก ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีบทบาท สำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้องมี หลักวิชา & ทักษะที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

24 ส่วนกิ่งไผ่แก่... จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด
กิ่งไผ่อ่อน... สามารถดัด หรือปรับให้อยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ส่วนกิ่งไผ่แก่... จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ในการดัด หรือปรับ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งก็อาจจะหักหรือเสียหายได้โดยง่าย นี่คือ...เหตุผลสำคัญที่เราควรให้ความสนใจ ในการศึกษาระดับอนุบาล ยิ่งกว่าการศึกษาระดับใด ๆ ทั้งสิ้น P.R. Sarkar (เกียรติวรรณ อมาตยกุล – แปล)


ดาวน์โหลด ppt & ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google